ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agape

AH0 G EY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agape-, *agape*
Possible hiragana form: あがぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agape(adv) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape(adj) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
AGAPE AH0 G EY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agape (j) ˈəgˈɛɪp (@1 g ei1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless, #59,575 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agape
   adj 1: with the mouth wide open as in wonder or awe; "the gaping
       audience"; "we stood there agape with wonder"; "with
       mouth agape" [syn: {agape(p)}, {gaping}]
   n 1: (Christian theology) the love of God or Christ for mankind
   2: selfless love of one person for another without sexual
     implications (especially love that is spiritual in nature)
     [syn: {agape}, {agape love}]
   3: a religious meal shared as a sign of love and fellowship
     [syn: {agape}, {love feast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top