ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

against

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -against-, *against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against(prep) เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against(prep) ดูขัดแย้งกับ, See also: ดูขัดกับ
against(prep) ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
against(prep) ต้าน, See also: ทวน, ทวนน้ำ
against(prep) ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
against(prep) ปกป้องจาก
against(prep) ปะทะกับ, See also: กระทบกับ
against(prep) เป็นข้อเสียของ
against(prep) เปรียบเทียบกับ
against(prep) ฝืน, See also: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.[CN] เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
againstA battle against hunger.
againstA cat was sharpening its claws against a post.
againstAccepting what you say, I'm still against the project.
againstAdvance against the wind.
againstAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
againstAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
againstA house divided against itself can't stand.
againstAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
againstAll civilization is against war.
againstAll the clergy are against the new law.
againstAll the officers and men joined their efforts against the attack.
againstAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกเกมagainst the rule, See also: unfairly, Syn. ผิดกติกา, Example: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม, Thai Definition: เล่นผิดกติกา, Notes: (สำนวน)
ต่อagainst, See also: oppose to, in opposition to, opposite to, Example: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว, Thai Definition: ประจันหน้า
ปฏิวาตagainst the wind, Syn. ทวนลม, Ant. ตามลม, Example: เภตราแล่นล่องปฏิวาต
แข่งกับเวลาagainst time, Example: คุณยายต้องต่อสู้กับความดื้อรั้นของหลานรักอย่างสุดกำลังเพื่อแข่งกับเวลา, Thai Definition: กระทำการใดๆ เพื่อให้ทันเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against
อาฆาต[ākhāt] FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle
ใช้กำลัง[chai kamlang] FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ฉีกหน้า[chīknā] (v) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against
ฉีกหน้า[chīknā] FR: humilier
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit
ชน[chon] FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่วงชิงเวลา[chūangching wēlā] (v, exp) EN: race against time
ช่วงชิงเวลา[chūangching wēlā] FR: courir contre le temps
เดือด[deūat] (v) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage
เดือด[deūat] FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
เดียดฉันท์[dīetchan] FR:
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[doēnkhabūan prathūang ratthabān] (v, exp) EN: march in protest against the government
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[doēnkhabūan prathūang ratthabān] FR:
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch
โดน[dōn] FR: heurter ; frapper
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk
ฝ่า[fā] FR: braver ; affronter

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
against all odds(phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป

CMU English Pronouncing Dictionary
AGAINST AH0 G EH1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
against (in) ˈəgˈɛnst (@1 g e1 n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegen Vorkasseagainst prepayment [Add to Longdo]
dagegenagainst it [Add to Longdo]
gegeneinanderagainst each other [Add to Longdo]
hiergegenagainst this [Add to Longdo]
polizeilich verbotenagainst the law [Add to Longdo]
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules [Add to Longdo]
wogegenagainst what [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] against wind, #11,748 [Add to Longdo]
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend, #31,149 [Add to Longdo]
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, ] against the law or discipline, #47,994 [Add to Longdo]
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, ] against the current; upstream, #75,629 [Add to Longdo]
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, ] against orders; to disobey; to refuse to accept orders, #76,077 [Add to Longdo]
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] against one's conscience, #87,148 [Add to Longdo]
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, ] against the bristles (brush movement in painting), #10,000,000 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top