ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afterthought

AE1 F T ER0 TH AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterthought-, *afterthought*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterthought(n) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought

English-Thai: Nontri Dictionary
afterthought(n) ความคิดภายหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afterthoughtShe added, as an afterthought, that she was going to do some shopping.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTERTHOUGHT AE1 F T ER0 TH AA2 T
AFTERTHOUGHT AE1 F T ER0 TH AO2 T
AFTERTHOUGHTS AE1 F T ER0 TH AA2 T S
AFTERTHOUGHTS AE1 F T ER0 TH AO2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afterthought (n) ˈaːftəθɔːt (aa1 f t @ th oo t)
afterthoughts (n) ˈaːftəθɔːts (aa1 f t @ th oo t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afterthought
   n 1: thinking again about a choice previously made; "he had
      second thoughts about his purchase" [syn:
      {reconsideration}, {second thought}, {afterthought},
      {rethink}]
   2: an addition that was not included in the original plan; "the
     garage was an afterthought"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top