ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afternoon

AE2 F T ER0 N UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afternoon-, *afternoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afternoon(n) ช่วงหลัง, See also: ช่วงหลังของชีวิต
afternoon(n) ตอนบ่าย, See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย, Syn. post meridian, teatime, evening
afternoon(int) สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
afternoons(adv) ทุกตอนบ่ายของทุกวัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afternoonAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
afternoonAn afternoon appointment is more convenient for me.
afternoonAre you busy on Sunday afternoon?
afternoonAre you free in the afternoon?
afternoonAre you free on Friday afternoon?
afternoonAre you free this afternoon?
afternoonAre you going to do your homework this afternoon?
afternoonAs is often the case with her, she was late for the meeting this afternoon.
afternoonAs is usual with him Mike was late for the meeting this afternoon.
afternoonBody temperature is highest in the afternoon.
afternoonBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.
afternoonBring your essay to me this afternoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนบ่าย(n) afternoon, See also: p.m., Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี, Thai Definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
บ่าย(n) afternoon, Syn. ตอนบ่าย, เวลาบ่าย, Example: ในช่วงสายจนถึงบ่ายเป็นช่วงของการเคลียร์เงินที่รับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร, Thai Definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าย[bāi] (n) EN: afternoon  FR: après-midi
บ่ายโมง[bāi mōng] (n, exp) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.  FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
เช้าสายบ่ายเย็น[chāo sāi bāi yen] (adv) EN: morning, afternoon and night
กะบ่าย[ka bāi] (n, exp) EN: afternoon shift
หลังเที่ยง[lang thīeng] (x) EN: afternoon  FR: après-midi
เพลาบ่าย[phēlā bāi] (n, exp) EN: afternoon ; in the afternoon
สวัสดี[sawatdī] (x) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night  FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีตอนบ่าย[sawatdī tønbāi] (n, exp) EN: good afternoon  FR: bonjour ; bon après-midi
ตกบ่าย[tok bāi] (adv) EN: in the afternoon
ตอนบ่าย[tønbāi] (n) EN: afternoon ; p.m.  FR: après-midi [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTERNOON AE2 F T ER0 N UW1 N
AFTERNOONS AE2 F T ER0 N UW1 N Z
AFTERNOON'S AE2 F T ER0 N UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afternoon (n) ˌaːftənˈuːn (aa2 f t @ n uu1 n)
afternoons (n) ˌaːftənˈuːnz (aa2 f t @ n uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ, ] afternoon; p.m., #542 [Add to Longdo]
午后[wǔ hòu, ㄨˇ ㄏㄡˋ, / ] afternoon, #10,059 [Add to Longdo]
[zè, ㄗㄜˋ, ] afternoon; decline, #63,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
アフターヌーン(P);アフタヌーン;アーフタヌーン[afuta-nu-n (P); afutanu-n ; a-futanu-n] (n) (See 午後) afternoon; (P) [Add to Longdo]
アフタヌーンシャドー[afutanu-nshado-] (n) afternoon shadow [Add to Longdo]
アフタヌーンドレス;アフターヌーンドレス[afutanu-ndoresu ; afuta-nu-ndoresu] (n) afternoon dress [Add to Longdo]
グッドアフターヌーン[guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon [Add to Longdo]
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap [Add to Longdo]
午後(P);午后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P) [Add to Longdo]
午後一[ごごいち, gogoichi] (n) first thing in the afternoon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afternoon
   n 1: the part of the day between noon and evening; "he spent a
      quiet afternoon in the park"
   2: a conventional expression of greeting or farewell [syn: {good
     afternoon}, {afternoon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top