ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aforesaid

AH0 F AO1 R S EH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aforesaid-, *aforesaid*, aforesai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aforesaid(adj) ดังที่กล่าวมาก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier

English-Thai: Nontri Dictionary
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังกล่าว[dang klāo] (x) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid  FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ตามกล่าว[tām klāo] (x) EN: as aforesaid  FR: comme susdit

CMU English Pronouncing Dictionary
AFORESAID AH0 F AO1 R S EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aforesaid (j) ˈəfˈɔːsɛd (@1 f oo1 s e d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid [Add to Longdo]
件の一件[くだんのいっけん, kudannoikken] (n) the matter in question; the aforesaid matter [Add to Longdo]
先述[せんじゅつ, senjutsu] (adj-no) aforesaid; aforementioned [Add to Longdo]
前記[ぜんき, zenki] (n,adj-no) aforesaid; above-mentioned; said; above; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aforesaid
   adj 1: being the one previously mentioned or spoken of; "works
       of all the aforementioned authors"; "said party has
       denied the charges" [syn: {aforesaid(a)},
       {aforementioned(a)}, {said(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top