ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aflame

AH0 F L EY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aflame-, *aflame*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aflame(adv) ที่ลุกไหม้, Syn. afire, burning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ,กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning

English-Thai: Nontri Dictionary
aflame(adj, adv) ลุกเป็นไฟ,สว่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aflameShe was aflame with pride.
aflameThe city was all aflame.
aflameThe valley was aflame with red and yellow leaves.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFLAME AH0 F L EY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aflame (j) ˈəflˈɛɪm (@1 f l ei1 m)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aflame
   adj 1: keenly excited (especially sexually) or indicating
       excitement; "his face all ablaze with excitement"- Bram
       Stoker; "he was aflame with desire" [syn: {ablaze},
       {aflame}, {aroused}]
   2: lighted up by or as by fire or flame; "forests set ablaze (or
     afire) by lightning"; "even the car's tires were aflame"; "a
     night aflare with fireworks"; "candles alight on the tables";
     "houses on fire" [syn: {ablaze(p)}, {afire(p)}, {aflame(p)},
     {aflare(p)}, {alight(p)}, {on fire(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top