ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afire

AH0 F AY1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afire-, *afire*
Possible hiragana form: あふぃれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afire(adj) ที่ลุกไหม้, Syn. aflame, burning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afireAccording to today's paper, there was afire in this town last night.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFIRE AH0 F AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afire (j) ˈəfˈaɪər (@1 f ai1 @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼き打ち;焼打ち;焼き討ち;焼討ち;焼討;焼打[やきうち, yakiuchi] (n) setting on fire; setting afire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afire
   adj 1: lighted up by or as by fire or flame; "forests set ablaze
       (or afire) by lightning"; "even the car's tires were
       aflame"; "a night aflare with fireworks"; "candles alight
       on the tables"; "houses on fire" [syn: {ablaze(p)},
       {afire(p)}, {aflame(p)}, {aflare(p)}, {alight(p)}, {on
       fire(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top