ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affront

AH0 F R AH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affront-, *affront*
English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affront(n) คำปรามาส, See also: คำดูแคลน, Syn. insult, indignity, offense
affront(vt) ดูถูก, See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท, Syn. offend, insult, provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบรอย(v) insult, See also: affront, disparage, denigrate, Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน
หยาบหยาม(v) insult, See also: affront, Syn. ดูถูก, เหยียด, หยาม, Example: การที่มนุษย์ต้องผิดหวังบ่อยๆ อาจจะทำใครเหล่านั้นหยาบหยามพระเจ้าได้, Thai Definition: กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูถูกดูแคลน[dūthūkdūkhlaēn] (v) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
การปะทะ[kān patha] (n) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge  FR: conflit [m] ; affrontement [m]
แข่งขัน[khaengkhan] (v, exp) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race  FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ปะทะ[patha] (v) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus  FR: affronter ; être en conflit
เผชิญ[phachoēn] (v) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet  FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
เผชิญความเครียด[phachoēn khwām khrīet] (v, exp) FR: affronter le stress
เผชิญภัย[phachoēn phai] (v, exp) EN: face danger  FR: affronter le danger
ผจญ[phajon] (v) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk  FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFRONT AH0 F R AH1 N T
AFFRONTS AH0 F R AH1 N T S
AFFRONTED AH0 F R AH1 N T IH0 D
AFFRONTING AH0 F R AH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affront (v) ˈəfrˈʌnt (@1 f r uh1 n t)
affronts (v) ˈəfrˈʌnts (@1 f r uh1 n t s)
affronted (v) ˈəfrˈʌntɪd (@1 f r uh1 n t i d)
affronting (v) ˈəfrˈʌntɪŋ (@1 f r uh1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period) [Add to Longdo]
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault [Add to Longdo]
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affront
   n 1: a deliberately offensive act or something producing the
      effect of deliberate disrespect; "turning his back on me
      was a deliberate insult" [syn: {insult}, {affront}]
   v 1: treat, mention, or speak to rudely; "He insulted her with
      his rude remarks"; "the student who had betrayed his
      classmate was dissed by everyone" [syn: {diss}, {insult},
      {affront}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top