ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afforest

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afforest-, *afforest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afforest(vt) เปลี่ยนให้เป็นป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
afforestการปลูกป่า, การทำให้เป็นป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afforestationการปลูกสวนพืชป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Afforestationการปลูกสร้างสวนป่า, Example: การปลูกสร้างสวนป่าในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามา ก่อนเลย [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลูกป่า(v) afforest, Ant. ทำลายป่า, Example: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน, Thai Definition: เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลูกป่า[plūk pā] (v) EN: afforest  FR: reboiser
ปลูกป่าทดแทน[plūk pā thotthaēn] (v, exp) EN: reafforest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afforest (v) ˈəfˈɒrɪst (@1 f o1 r i s t)
afforests (v) ˈəfˈɒrɪsts (@1 f o1 r i s t s)
afforested (v) ˈəfˈɒrɪstɪd (@1 f o1 r i s t i d)
afforesting (v) ˈəfˈɒrɪstɪŋ (@1 f o1 r i s t i ng)
afforestation (n) ˈəfˌɒrɪstˈɛɪʃən (@1 f o2 r i s t ei1 sh @ n)
afforestations (n) ˈəfˌɒrɪstˈɛɪʃənz (@1 f o2 r i s t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
治山[ちさん, chisan] (n) forest conservation; afforestation [Add to Longdo]
植林[しょくりん, shokurin] (n,vs) afforestation; (P) [Add to Longdo]
緑化[りょっか(P);りょくか, ryokka (P); ryokuka] (n,vs) greening (i.e. planting to increase greenery); tree planting; afforestation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  afforest
      v 1: establish a forest on previously unforested land; "afforest
           the mountains" [syn: {afforest}, {forest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top