ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afford

AH0 F AO1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afford-, *afford*, affor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afford(vt) สามารถหาได้, See also: หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้
afford(vt) ให้, Syn. provide, give, furnish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide

English-Thai: Nontri Dictionary
afford(vi, vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affordAre you able to afford the time for it?
affordAs it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxuries.
affordAt last we can afford a house.
affordBeing only a student, I can't afford to get married.
affordCan we afford a new car?
affordCan you afford the time for it?
affordCan you afford to take a holiday this summer?
affordDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
affordFor one thing, I couldn't afford to do that.
affordHe can afford the time to play the guitar though.
affordHe can afford to buy a house, to say nothing of a car.
affordHe cannot afford a holiday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
มีเงินพอ[mī ngoēn phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[mī ngoenthun phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
สามารถมีได้[sāmāt mī dāi] (v, exp) EN: provide ; afford
ซื้อได้[seū dāi] (v, exp) EN: afford ; able to pay  FR: pouvoir acheter ; avoir les moyens d'acheter qqch.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFORD AH0 F AO1 R D
AFFORDS AH0 F AO1 R D Z
AFFORDED AH0 F AO1 R D AH0 D
AFFORDING AH0 F AO1 R D IH0 NG
AFFORDABLE AH0 F AO1 R D AH0 B AH0 L
AFFORDABLY AH0 F AO1 R D AH0 B L IY0
AFFORDABILITY AH0 F AO2 R D AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afford (v) ˈəfˈɔːd (@1 f oo1 d)
affords (v) ˈəfˈɔːdz (@1 f oo1 d z)
afforded (v) ˈəfˈɔːdɪd (@1 f oo1 d i d)
affording (v) ˈəfˈɔːdɪŋ (@1 f oo1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可支付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] affordability, #390,984 [Add to Longdo]
力足以做[lì zú yǐ zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, ] afford; able to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affordanz {f} [psych.]affordance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフォーダンス[afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afford
   v 1: be able to spare or give up; "I can't afford to spend two
      hours with this person"
   2: be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble";
     "Our meeting afforded much interesting information" [syn:
     {yield}, {give}, {afford}]
   3: have the financial means to do something or buy something;
     "We can't afford to send our children to college"; "Can you
     afford this car?"
   4: afford access to; "the door opens to the patio"; "The French
     doors give onto a terrace" [syn: {afford}, {open}, {give}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top