ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affinity

AH0 F IH1 N IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affinity-, *affinity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affinity(n) คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
affinity(n) ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน, See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, Syn. kinship, relationship
affinity(n) ความใกล้ชิด, See also: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
affinity(n) ความรู้สึกชอบพอ, Syn. fondness, liking, sympathy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affinityความใกล้เคียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
affinityความเกี่ยวดอง, สัมพรรคภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affinityความเกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affinityสัมพรรคภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
affinity lawsกฎสัมพรรคภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinityสัมพรรคภาพ, Example: การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Affinityสัมพรรคภาพ, ความโน้มน้าว, สัมพรรคภาพ, ความสามารถในการจับกับแอนติเจน, ยึดแน่น, ความเกี่ยวพัน, ความสามารถในการจับ, ความสัมพรรค, การจับตัว, สัมพรรค, แอฟฟินิตี้ [การแพทย์]
Affinity Constantค่าสัมพรรคภาพ [การแพทย์]
Affinity Form, Highชนิดที่สามารถจับออกซิเจนได้ดี [การแพทย์]
Affinity, Decreasedจับอ็อกซีย์เจนได้น้อยลง [การแพทย์]
Affinity, Highความสามารถในการจับ, จับกันอย่างเหนียวแน่น, ความสัมพรรคสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affinityI feel a strong affinity for her.
affinityThe second is the affinity with environment. By utilizing natural energy and reducing wastes, we have to make houses which harmonize with ecology.
affinityThey have a strange affinity for each other.
affinityThis case has an affinity with that one.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[khā ilektrøn aēffinitī] (n, exp) EN: electron affinity  FR: affinité électronique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFINITY AH0 F IH1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affinity (n) ˈəfˈɪnɪtiː (@1 f i1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] affinity; family relationship; consanguinity, #41,238 [Add to Longdo]
姻亲[yīn qīn, ㄧㄣ ㄑㄧㄣ, / ] affinity; in-laws, #67,471 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィニティ[afinitei] (n) {comp} affinity [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
姻戚[いんせき, inseki] (n,adj-no) relative by marriage; affinity [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
縁故[えんこ, enko] (n) relation; connection; affinity [Add to Longdo]
親近感[しんきんかん, shinkinkan] (n) affinity; (P) [Add to Longdo]
親密感[しんみつかん, shinmitsukan] (n) feeling of affinity; friendship [Add to Longdo]
親和性[しんわせい, shinwasei] (n) affinity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affinity
   n 1: (immunology) the attraction between an antigen and an
      antibody
   2: (anthropology) kinship by marriage or adoption; not a blood
     relationship [ant: {blood kinship}, {cognation},
     {consanguinity}]
   3: (biology) state of relationship between organisms or groups
     of organisms resulting in resemblance in structure or
     structural parts; "in anatomical structure prehistoric man
     shows close affinity with modern humans" [syn: {affinity},
     {phylogenetic relation}]
   4: a close connection marked by community of interests or
     similarity in nature or character; "found a natural affinity
     with the immigrants"; "felt a deep kinship with the other
     students"; "anthropology's kinship with the humanities" [syn:
     {affinity}, {kinship}]
   5: the force attracting atoms to each other and binding them
     together in a molecule; "basic dyes have an affinity for wool
     and silk" [syn: {affinity}, {chemical attraction}]
   6: inherent resemblance between persons or things
   7: a natural attraction or feeling of kinship; "an affinity for
     politics"; "the mysterious affinity between them"; "James's
     affinity with Sam"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top