ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affectionate

AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affectionate-, *affectionate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affectionate(adj) ซึ่งรักใคร่, See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก, Syn. loving, tender, fond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectionateHer affectionate letter moved me.
affectionateHe sent me an affectionate letter.
affectionateMy father was no less affectionate and tender to me than my mother was.
affectionateThe girl squeezed her doll affectionately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา(adv) affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
จู๋จี๋(v) affectionate chat or whisper, See also: billing and cooing, talk in a low voice, Syn. กระจู๋กระจี๋, Example: กรมราชทัณฑ์กลายเป็นขวัญใจชาวคุกเพราะให้นักโทษได้มีโอกาสจู๋จี๋กับสามีภรรยาได้ใน บางโอกาส, Thai Definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ด้วยอาการสนิทสนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[jūjī] (v) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice  FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
มีความรัก[mī khwām rak] (adj) EN: affectionate  FR: amoureux ; épris ; affectueux
ที่รักใคร่[thīrak krai] (x) EN: affectionate  FR: affectueux

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECTIONATE AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T
AFFECTIONATELY AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affectionate (j) ˈəfˈɛkʃənət (@1 f e1 k sh @ n @ t)
affectionately (a) ˈəfˈɛkʃənətliː (@1 f e1 k sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, / ] affectionate; intimate; warm-hearted, #17,237 [Add to Longdo]
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] affectionate; an affectionate person, #67,827 [Add to Longdo]
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, / ] affectionate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛がる[かわいがる, kawaigaru] (v5r) to love; to be affectionate; (P) [Add to Longdo]
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] (v5m,vt) to love; to be affectionate to; to pity [Add to Longdo]
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother [Add to Longdo]
慈父[じふ, jifu] (n) affectionate father [Add to Longdo]
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother [Add to Longdo]
親しみ深い[したしみぶかい, shitashimibukai] (adj-i) friendly; affectionate [Add to Longdo]
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate [Add to Longdo]
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate [Add to Longdo]
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affectionate
   adj 1: having or displaying warmth or affection; "affectionate
       children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a
       tender glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate},
       {fond}, {lovesome}, {tender}, {warm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top