ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aerial

EH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerial-, *aerial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial(n) การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ
aerial(adj) เกี่ยวกับเครื่องบิน, See also: โดยวิธีทางเครื่องบิน
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ
aerial(adj) ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, Syn. imaginery, unreal
aerial(adj) ซึ่งอยู่ในอากาศ, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในอากาศ, ซึ่งมีชีวิตในอากาศ
aerial(adj) เบาหวิว
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aerial ladder(n) บันยาวที่ยืดออกได้ (มัดติดกับรถดับเพลิง)
aerial photograph(n) ภาพถ่ายทางอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว

English-Thai: Nontri Dictionary
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerial-อากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน มีความหมายเหมือนกับ aircraft devices [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial domainอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial perspectiveทัศนมิติเชิงอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial photography; air photographyการถ่ายรูปทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial plantพืชอากาศ [มีความหมายเหมือนกับ epiphyte] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial rootรากอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial sickness; sickness, air; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial operations, Americanปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกัน [TU Subject Heading]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Aerial Photographรูปถ่ายทางอากาศ, Example: รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) หมายถึง รูปถ่ายของภูมิประเทศที่ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่ได้จากการถ่ายรูปทางอากาศด้วยวิธีนำกล้องถ่ายรูปทางอากาศติดไปกับอากาศยาน เช่น เครื่องบิน เครื่องบินที่ไม่มีคนขับ บอลลูน และให้อากาศยานบินในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 5,000 ฟุต ในแนวดิ่งใช้ความสูง 15,000 ฟุต และแนวเฉียงใช้ความสูงระหว่าง 5,000-8,000 ฟุต โดยบินไปเหนือภูมิประเทศที่จะทำการถ่ายรูป และทำการถ่ายรูปตามตำแหน่งทิศทางและความสูงของการบินตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว เรียกรูปถ่ายที่ได้นี้ว่า รูปถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดของภาพที่ได้จะเหมือนกับการมองจากที่สูงลงมาที่ต่ำเนื่องจากเป็นรูปที่ถ่ายลงมาจากที่สูง รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ
1. รูปถ่ายดิ่ง คือ รูปถ่ายที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด เพราะให้รายละเอียดที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุด รูปถ่ายดิ่งนี้แกนกล้องจะเอียงไม่กิน +/ - 3 องศา
2. รูปถ่ายเฉียงน้อย คือ รูปถ่ายที่เอียงเกิน +/ - 3 องศา แต่ไม่เห็นเส้นขอบฟ้า
3. รูปถ่ายเฉียงมาก คือ รูปถ่ายที่ถ่ายเอียงมากและเห็นเส้นขอบฟ้า มีข้อดีคือ ครอบคลุมบริเวณได้กว้างกว่ารูปถ่ายดิ่ง แต่ให้รายละเอียดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
4. รูปถ่ายผสม คือ รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศหลายตัว ให้ทั้งรูปถ่ายดิ่งและรูปถ่ายเฉียง
การศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศสามารถ ทำได้ 2 วิธี คือ ศึกษาด้วยตาเปล่าและศึกษาด้วยกล้องสามมิติ เนื่องจากรูปถ่ายทางอากาศไม่มีคำอธิบายใดๆ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ และควรศึกษารูปถ่ายทางอากาศควบคู่กับการใช้แผนที่ด้วยจะทำให้พิจารณารายละเอียดของภูมิประเทศได้ดียิ่งขึ้น รูปถ่ายทางอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ มากมาย เช่น งานวิศวกรรม งานพัฒนาที่ดิน งานด้านโบราณคดี ดาราศาสตร์ ชีววิทยา การทำแผนที่ทั้งทางบกและทางทะเล การสำรวจทางพื้นดิน การแบ่งชนิดที่ดิน การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและการทำแผนที่สมุทรศาสตร์ และอื่นๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aerial photographsภาพถ่ายทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial photography in forestryการถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้ [TU Subject Heading]
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I don't know if it's the aerial on the roof or if it's us.ผมก็เลยอยากเช็คว่าเป็นที่เสาอากาศ หรือว่าเป็นที่เครื่องรับ Match Point (2005)
Where's the aerial and the others?พวกที่อยู่ ฝั่งนู้นล่ะ Manhunt (2006)
We had aerial surveillance, a security perimeter, at least 50 officers.เรามีหน่วยลาดตระเวนทางอากาศ, หน่วยรักษา ความปลอดภัยทั่วบริเวณ อย่างน้อยก็ 50 นาย I Had a Dream (2008)
pull out to aerial view and triangulate.นี่ไง ดึงภาพถ่ายทางอากาศ แล้วปรับให้เป็นสามเหลี่ยม The Same Old Story (2008)
Do you have any aerial photos of the crash sites?คุณมีภาพถ่ายทางอากาศ ของบริเวณที่เกิดเหตุไหม Paradise (2008)
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง WarGames: The Dead Code (2008)
Aerial attack imminent.โปรแกรมโจมตีทางอากาศ. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So it's like an aerial staring straight in the face.ดูดีดีจะเหมือนลูกธนูเล็งมาที่เรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wonderful aerial shot of Ellis Park Stadium.เป็นภาพจากทางอากาศของเอลีส พาร์ค.. ที่สวยงามมาก Invictus (2009)
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Aerial One to home base.แอเรียลวัน ถึง ฐาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We are go for Tac plan Alpha. Copy that, Aerial One.ทีมโจมตีอัลฟ่า รับทราบ, แอเรียลวัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพถ่ายทางอากาศ(n) aerial photograph, Example: เขาชี้ให้ทุกคนเห็นการก่อตัวของพายุจากภาพถ่ายทางอากาศ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏขึ้นจากการที่ตั้งกล้องถ่ายภาพอยู่บนท้องฟ้า
มารุต(adj) aerial, Thai Definition: เกี่ยวแก่ลม, เนื่องจากลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารุต(adj) aerial, Thai Definition: เกี่ยวแก่ลม, เนื่องจากลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายอากาศ(n) antenna, See also: aerial, Syn. เสาอากาศ, Example: เมื่อสายอากาศตั้งฉากขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุจะได้รับสัญญาณเบาที่สุด, Count Unit: เส้น, สาย, Thai Definition: สายลวดที่ขึงไว้เพื่อส่งหรือรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เสาอากาศ(n) antenna, See also: aerial, Example: หมู่บ้านในชนบทต่างมีไฟฟ้าใช้กันทั่ว โดยจะเห็นเสาอากาศที่ตั้งอยู่ตามบ้าน, Count Unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับอากาศ[kīokap ākāt] (adj) EN: aerial
เกี่ยวกับเครื่องบิน[kīokap khreūangbin] (adj) EN: aerial  FR: aérien
มันขมิ้น[man khamin] (n, exp) EN: Aerial Yam
สายอากาศ[sāi-ākāt] (n) EN: aerial ; antenna  FR: antenne [f]
เสาอากาศ[sao ākāt] (n) EN: aerial ; antenna  FR: antenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIAL EH1 R IY0 AH0 L
AERIALS EH1 R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerial (n) ˈɛəʳrɪəʳl (e@1 r i@ l)
aerials (n) ˈɛəʳrɪəʳlz (e@1 r i@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial [Add to Longdo]
Antennenmast {m}aerial mast [Add to Longdo]
Begleitflugzeug {n} [mil.]aerial escort [Add to Longdo]
Luftbeobachtung {f}aerial observation [Add to Longdo]
Luftbildaufnahme {f}; Luftaufnahme {f}; Luftbild {n}aerial photograph; air photo; aerial view [Add to Longdo]
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation [Add to Longdo]
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera [Add to Longdo]
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography [Add to Longdo]
Luftfotografie {f}aerial photography [Add to Longdo]
Luftkamera {f}aerial camera [Add to Longdo]
Luftkrieg {m}; Luftkriegsführung {f} [mil.]aerial warfare [Add to Longdo]
Luftvermessung {f}aerial survey [Add to Longdo]
Trapezkünstler {m}; Trapezkünstlerin {f} | Trapezkünstler {pl}aerial acrobat; trapeze artist | aerial acrobats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアリアル[eariaru] (n) aerial [Add to Longdo]
エアリアルスキー[eariarusuki-] (n) aerial skiing [Add to Longdo]
テレビアンテナ[terebiantena] (n) television aerial; television antenna [Add to Longdo]
ロープウェイ(P);ロープウェー;ロープウエイ;ロープウエー[ro-puuei (P); ro-puue-; ro-puuei ; ro-puue-] (n) ropeway; aerial tram; cable car; (P) [Add to Longdo]
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) [Add to Longdo]
架線[かせん, kasen] (n,vs) aerial wiring [Add to Longdo]
気根[きこん, kikon] (n) aerial root [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft [Add to Longdo]
空中ブランコ曲芸師[くうちゅうブランコきょくげいし, kuuchuu buranko kyokugeishi] (n) trapeze artist; aerial artist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerial
   adj 1: existing or living or growing or operating in the air;
       "aerial roots of a philodendron"; "aerial particles";
       "small aerial creatures such as butterflies"; "aerial
       warfare"; "aerial photography"; "aerial cable cars"
   2: characterized by lightness and insubstantiality; as
     impalpable or intangible as air; "figures light and aeriform
     come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle; "aerial
     fancies"; "an airy apparition"; "physical rather than
     ethereal forms" [syn: {aeriform}, {aerial}, {airy}, {aery},
     {ethereal}]
   n 1: a pass to a receiver downfield from the passer [syn:
      {forward pass}, {aerial}]
   2: an electrical device that sends or receives radio or
     television signals [syn: {antenna}, {aerial}, {transmitting
     aerial}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top