ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advocate

AE1 D V AH0 K AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advocate-, *advocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate(n) ทนาย, See also: ผู้แทนในทางกฎหมาย
advocate(n) ผู้ให้การสนับสนุน, See also: ผู้ให้ความช่วยเหลือ, Syn. supporter, backer
advocate(vt) สนับสนุน, Syn. support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocate(vt. แอด' โวเคท; -n. แอด' โวเคท,
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocate๑. ทนายความ๒. กล่าวสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advocate, judgeอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advocate, judgeอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocatesผู้แนะนำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advocateHe advocated abolishing class distinctions.
advocateHe advocated abolishing death penalty distinctions.
advocateHe advocated reduction of taxes.
advocateHe advocated to us that the changes be made.
advocateHe advocates a revision of the rules.
advocateHe advocates reform in university education.
advocateHealth advocates have pushed for laws restricting work-place smoking.
advocateHe got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb.
advocateI may be playing the devil's advocate, but I have to ask, "What are we going to do if we don't get all the customers we expect?"
advocateShe advocated equal rights for women.
advocateYou should advocate disarmament.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการทหาร[aiyakān thahān] (n, exp) EN: judge advocate.
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVOCATE AE1 D V AH0 K AH0 T
ADVOCATE AE1 D V AH0 K EY2 T
ADVOCATED AE1 D V AH0 K EY2 T IH0 D
ADVOCATES AE1 D V AH0 K AH0 T S
ADVOCATES AE1 D V AH0 K EY2 T S
ADVOCATE'S AE1 D V AH0 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advocate (n) ˈædvəkət (a1 d v @ k @ t)
advocate (v) ˈædvəkɛɪt (a1 d v @ k ei t)
advocated (v) ˈædvəkɛɪtɪd (a1 d v @ k ei t i d)
advocates (n) ˈædvəkəts (a1 d v @ k @ t s)
advocates (v) ˈædvəkɛɪts (a1 d v @ k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力主[lì zhǔ, ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, ] advocate strongly, #39,205 [Add to Longdo]
鼓吹者[gǔ chuī zhě, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] advocate, #92,111 [Add to Longdo]
中保[zhòng bǎo, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄠˇ, ] advocate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
鼓吹者[こすいしゃ, kosuisha] (n) advocate; propagator [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
主張者[しゅちょうしゃ, shuchousha] (n) advocate [Add to Longdo]
首唱者[しゅしょうしゃ, shushousha] (n) an advocate [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) [Add to Longdo]
説く[とく, toku] (v5k) to explain; to advocate; to preach; to persuade; (P) [Add to Longdo]
尊王;尊皇;尊皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule [Add to Longdo]
代言者[だいげんしゃ, daigensha] (n) advocate [Add to Longdo]
提唱者[ていしょうしゃ, teishousha] (n) proponent; exponent; advocate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advocate
   n 1: a person who pleads for a cause or propounds an idea [syn:
      {advocate}, {advocator}, {proponent}, {exponent}]
   2: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
     {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
     {pleader}]
   v 1: push for something; "The travel agent recommended strongly
      that we not travel on Thanksgiving Day" [syn: {recommend},
      {urge}, {advocate}]
   2: speak, plead, or argue in favor of; "The doctor advocated a
     smoking ban in the entire house" [syn: {preach}, {advocate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top