ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adverb

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adverb-, *adverb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adverb(n) คำวิเศษณ์, See also: คำกริยาวิเศษณ์, คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา คุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
adverbial(n) คำวิเศษณ์, See also: คำกริยาวิเศษณ์, คำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์
adverbial clause(n) กริยาวิเศษณานุประโยค
adverbial phrase(n) กริยาวิเศษณ์วลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)

English-Thai: Nontri Dictionary
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adverbคำวิเศษณ์ [TU Subject Heading]
Adverbialsคำกริยาวิเศษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adverbAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
adverbHowever, the preposition+relative pronoun(which) part becomes a relative adverb(where).
adverbIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
adverbSome English adverbs function as adjectives.
adverbSupplementary information includes adverbs and things that function as adverbs.
adverbThe problem quoted isn't one, but there are problems in the reading section that ask you to distinguish relative pronouns from relative adverbs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกริยาวิเศษณ์(n) adverb, Syn. วิเศษณ์, Example: คำกริยาวิเศษณ์ช่วยเน้นความหมายของคำกริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏร่วมด้วยให้หนักแน่นขึ้น, Count Unit: คำ, Thai Definition: หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา
คำวิเศษณ์(n) adverb, Syn. วิเศษณ์, Example: คำว่า สะใจ เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบอารมณ์โกรธ เช่น ด่าให้สะใจ, Thai Definition: คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำกริยาหรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกลักษณะของคำวิเศษณ์
วิเศษณ์(n) adverb, Syn. คำกริยาวิเศษณ์, Example: นามวลีประกอบด้วยนามและตามด้วยวิเศษณ์, Thai Definition: คำจำพวกหนึ่งที่แต่งหรือขยายคำนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเป็นต้น เช่น คนดี น้ำมาก ทำดี ดีมาก
ทั้งคน(pron) adverb used to emphasize the word which comes in front, See also: a suffix stressing the importance of the proceeding word, Example: ถ้าเราจะรักษาคนไข้ เราต้องรักษาคนไข้ทั้งคน ไม่ใช่ให้ยาเพื่อรักษาอาการอย่างเดียว, Thai Definition: ใช้ประกอบท้ายคำหรือความ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของคำหรือความข้างหน้า
กริยาวิเศษณ์(n) adverb, Syn. วิเศษณ์, Thai Definition: หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา
กริยาวิเศษณ์วลี(n) adverbial phrase, Example: ฉันกำลังนึกประโยคที่มีคำกริยาวิเศษณ์วลี, Thai Definition: ข้อความที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา
กริยาวิเศษณานุประโยค(n) adverbial clause, Thai Definition: อนุประโยคที่ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ในประโยคความรวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์[chai pen kriyāwisēt = chai pen kariyāwisēt] (v, exp) FR: adverbialiser (vx)
คำกริยาวิเศษณ์[kham kriyā wisēt] (n) EN: adverb  FR: adverbe
กริยาวิเศษณ์[kriyāwisēt = kariyāwisēt] (n) EN: adverb  FR: adverbe [m]
กริยาวิเศษณานุประโยค[kriyāwisētsanuprayok] (n, exp) EN: adverbial clause
กริยาวิเศษณวลี[kriyāwisētwalī] (n, exp) EN: adverbial phrase  FR: phrase adverbiale [f]
วิเศษณ์[wisēt] (n) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer  FR: adjectif [m] ; adverbe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERB AE1 D V ER0 B
ADVERBS AE1 D V ER0 B Z
ADVERBIAL AE0 D V ER1 B IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adverb (n) ˈædvɜːʳb (a1 d v @@ b)
adverbs (n) ˈædvɜːʳbz (a1 d v @@ b z)
adverbial (j) ˈædvˈɜːʳbɪəʳl (a1 d v @@1 b i@ l)
adverbially (a) ˈædvˈɜːʳbɪəʳliː (a1 d v @@1 b i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副词[fù cí, ㄈㄨˋ ㄘˊ, / ] adverb, #37,504 [Add to Longdo]
状语[zhuàng yǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄩˇ, / ] adverbial adjunct (adverb or adverbial clause), #44,520 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adverb {n}; Umstandswort {n} [gramm.] | Adverben {pl}adverb | adverbs [Add to Longdo]
adverbial {adj} [gramm.]adverbial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
てんでん[tenden] (n) (often used adverbially as てんでんに) (See てんでに) each; each one [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
関係副詞[かんけいふくし, kankeifukushi] (n) {ling} relative adverb [Add to Longdo]
関副[かんふく, kanfuku] (n) (abbr) {ling} (See 関係副詞) relative adverb [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adverb
      n 1: the word class that qualifies verbs or clauses
      2: a word that modifies something other than a noun

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top