ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advantage

AE0 D V AE1 N T IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advantage-, *advantage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage(n) ความได้เปรียบ, See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, Syn. favor, preference, Ant. disadvantage, handicap
advantage(n) ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
advantage(vt) ให้ประโยชน์, See also: ทำให้ดีขึ้น
advantage(n) โอกาส
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help, Ant. hindrance, handicap
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage, loss, injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse, Ant. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advantageA colleague has every advantage over me.
advantageA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
advantageAll the people in this world haven't had the advantages that you've had.
advantageAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
advantageBut I had another advantage in it.
advantageDon't let anyone take advantage of you.
advantageDon't take advantage of others' weakness.
advantageHaving a driver's license is an advantage for this job.
advantageHe always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
advantageHe disappeared, taking advantage of the confusion.
advantageHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
advantageHe has the advantage of a good education.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ(adv) beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai Definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ภาษี(n) superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai Definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
เข้ายา(v) be useful, See also: advantage, work, Syn. , Example: สูตรที่คิดขึ้นมาใหม่เข้ายากับโรคนี้ได้อย่างคาดไม่ถึง, Thai Definition: เป็นประโยชน์, ใช้การได้ดี
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์(v) advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai Definition: ก่อให้เกิดผลดี
ผล(n) advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลได้(n) advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
อัตถ์(n) usefulness, See also: advantage, Syn. อัตถะ, ประโยชน์
อานิสงส์(n) advantage, See also: use, Syn. ประโยชน์, Example: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อรรถประโยชน์[atthaprayōt] (n) EN: advantage ; utility
เบี้ยล่าง[bīalāng] (n) EN: disadvantage ; underdog  FR: celui que l'on donne perdant
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ได้เปรียบ[dāiprīep] (v) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch  FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้ที[dāithī] (v) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand  FR: trouver la faille
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (v, exp) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (adj) EN: disadvantaged ; underprivileged

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVANTAGE AE0 D V AE1 N T IH0 JH
ADVANTAGED AE0 D V AE1 N T IH0 JH D
ADVANTAGES AE0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z
ADVANTAGEOUS AE2 D V AH0 N T EY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advantage (v) ˈədvˈaːntɪʤ (@1 d v aa1 n t i jh)
advantaged (v) ˈədvˈaːntɪʤd (@1 d v aa1 n t i jh d)
advantages (v) ˈədvˈaːntɪʤɪz (@1 d v aa1 n t i jh i z)
advantageous (j) ˌædvəntˈɛɪʤəs (a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
advantageously (a) ˌædvəntˈɛɪʤəsliː (a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp, #1,121 [Add to Longdo]
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable, #3,899 [Add to Longdo]
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable, #28,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbonus {m}advantage of incumbency [Add to Longdo]
Vorteil {m} | Vorteile {pl}; Überlegenheit {f}advantage | advantages [Add to Longdo]
Vorteilsregel {f}advantage law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
となるために[tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P) [Add to Longdo]
アドバンテージルール[adobante-jiru-ru] (n) advantage rule [Add to Longdo]
ディスアドバンテージ[deisuadobante-ji] (n) disadvantage [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
ヤリサー[yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advantage
   n 1: the quality of having a superior or more favorable
      position; "the experience gave him the advantage over me"
      [syn: {advantage}, {vantage}] [ant: {disadvantage}]
   2: (tennis) first point scored after deuce
   3: benefit resulting from some event or action; "it turned out
     to my advantage"; "reaping the rewards of generosity" [syn:
     {advantage}, {reward}] [ant: {penalty}]
   v 1: give an advantage to; "This system advantages the rich"
      [ant: {disadvantage}, {disfavor}, {disfavour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top