ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adrenal gland

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adrenal gland-, *adrenal gland*, adrenal glan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrenal gland[N] ต่อมหมวกไต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adrenal gland; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
adrenal glandต่อมหมวกไต, ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้นคือ อะดรีนัลคอร์เทกซ์ และอะดรีนัลเมดัลลา มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมน  เช่น อะดรีนาลีนแอลโดสเตอโรน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adrenal gland diseasesโรคต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal Gland Diseasesต่อมหมวกไต, โรค [การแพทย์]
Adrenal Gland Hyperfunctionต่อมหมวกไตทำงานมาก, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกิน [การแพทย์]
Adrenal Gland Hypofunctionต่อมหมวกไตทำงานน้อย, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่นัอย [การแพทย์]
Adrenal Gland Neoplasmsต่อมหมวกไต, เนื้องอก [การแพทย์]
Adrenal glandsต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal Glandsต่อมหมวกไต, ต่อมแอดรีนาล [การแพทย์]
Adrenal Glands, Atrophy ofการฝ่อเหี่ยวของต่อมหมวกไต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It works on the adrenal gland, blocks it's receptors.มันเล่นงานต่อมอเดรลาลิน กันตัวรับ Crank (2006)
The adrenal glands,ต่อมหมวกไต Chapter One 'The Second Coming' (2008)
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน TS-19 (2010)
Extracting fluids from the adrenal glands of sheep.เราสกัดของเหลวจากต่อมของแกะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Damaged adrenal glands caused adrenal insufficiencies, which caused the collapse.ต่อมหมวกไตที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการหมดแรงล้มลง Last Temptation (2011)
I think that's his adrenal glands.ฉันว่า นี่มันคือต่อมหมวกไต How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Or her adrenal glands pumped everything they had into her system.หรือต่อมหมวกไตเธอสร้าง ฮอร์โมนเข้าสู่ระบบร่างกาย The Doll in the Derby (2013)
That man who was thrown from the roof, the killer removed his adrenal glands.ชายที่ถูกโยนลงมาจากดาดฟ้า ฆาตกรเอาต่อมหมวกไตออกไป The Scarecrow (2015)
What are the odds he's got no adrenal glands?เขาก็ไม่มีต่อมหมวกไต The Scarecrow (2015)
These victims, were they missing their adrenal glands?เหยื่อเหล่านี้ พวกเขาสูญเสียต่อมหมวกไตเหรอ The Scarecrow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อมหมวกไต[N] adrenal gland, Example: ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง, Count unit: ต่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมหมวกไต[n. exp.] (tǿm mūak tai) EN: adrenal gland   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肾上腺[shèn shàng xiàn, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] adrenal glands, #18,742 [Add to Longdo]
副肾[fù shèn, ㄈㄨˋ ㄕㄣˋ, / ] adrenal glands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
副腎[ふくじん, fukujin] (n,adj-no) suprarenal body; adrenal glands [Add to Longdo]
副腎皮質[ふくじんひしつ, fukujinhishitsu] (n,adj-no) adrenal cortex; cortex of the adrenal gland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adrenal gland
   n 1: either of a pair of complex endocrine glands situated near
      the kidney [syn: {adrenal gland}, {adrenal}, {suprarenal
      gland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top