ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adorn

AH0 D AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adorn-, *adorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorn(vt) ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
adorned(adj) ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated
adornment(n) การประดับประดา, See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง, Syn. ornamentation, embellishment
adornment(n) สิ่งประดับตกแต่ง
adorn with(phrv) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, See also: ประดับประดา, Syn. decorate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adornI like to adorn her room with flowers.
adornMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
adornShe adorned her dress with flowers.
adornShe adorned herself with jewels.
adornThey adorned the room with flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษิต(adj) decorated, See also: adorned, Thai Definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
แต่ง(v) decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai Definition: จัดให้งาม
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
กระบวร(v) decorate, See also: adorn, Syn. ประดับ, แต่ง, Example: ขบวนรถบุปผชาติกระบวรด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
การจัดแต่ง(n) decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
อลงกต(v) decorate, See also: adorn, embellish, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับประดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [f] ; ornement [m]
ลุ่น[lun] (adj) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque  FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ถราดร ศรีชาพันธุ์[Parādøn Sīchāphan] (n, prop) EN: Paradorn Srichapan  FR: Paradorn Srichapan
เป็ดเชลดัก[pet chēldak] (n, exp) EN: Common Shelduck  FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดพม่า[pet Phamā] (n, exp) EN: Ruddy Shelduck  FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ปรุง[prung] (v) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches  FR: décorer ; apporter la touche finale
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir

CMU English Pronouncing Dictionary
ADORN AH0 D AO1 R N
ADORNA AA0 D AO1 R N AH0
ADORNO AA0 D AO1 R N OW0
ADORNS AH0 D AO1 R N Z
ADORNED AH0 D AO1 R N D
ADORNING AH0 D AO1 R N IH0 NG
ADORNMENT AH0 D AO1 R N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adorn (v) ˈədˈɔːn (@1 d oo1 n)
adorns (v) ˈədˈɔːnz (@1 d oo1 n z)
adorned (v) ˈədˈɔːnd (@1 d oo1 n d)
adorning (v) ˈədˈɔːnɪŋ (@1 d oo1 n i ng)
adornment (n) ˈədˈɔːnmənt (@1 d oo1 n m @ n t)
adornments (n) ˈədˈɔːnmənts (@1 d oo1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; adorn, #4,262 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated, #46,033 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, / ] adorned; beautiful, #56,359 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned [Add to Longdo]
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r,vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) [Add to Longdo]
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adorn
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top