ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admonition

AE2 D M AH0 N IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admonition-, *admonition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admonition(n) การตักเตือน, See also: การท้วงติง, การเตือนให้ระวังข้อผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof, Ant. admire

English-Thai: Nontri Dictionary
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admonitionการว่ากล่าวตักเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
admonitionการตำหนิ, การว่ากล่าวตักเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admonitionIf I were eighty and she were still alive, I would be getting the same admonition.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
การว่ากล่าวตักเตือน[kān wāklāo takteūoen] (n, exp) EN: admonition
โอวาท[ōwāt] (n) EN: admonition ; instructions  FR: conseil [m] ; instruction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMONITION AE2 D M AH0 N IH1 SH AH0 N
ADMONITIONS AE2 D M AH0 N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admonition (n) ˌædmənˈɪʃən (a2 d m @ n i1 sh @ n)
admonitions (n) ˌædmənˈɪʃənz (a2 d m @ n i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermahnung {f}; Verweis {m}; Warnung {f} | Ermahnungen {pl}admonition | admonitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい;いんごと(ok), kai ; ingoto (ok)] (n) (1) (かい only) {Buddh} admonition; commandment; (2) sila (precept) [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]
戒告[かいこく, kaikoku] (n,vs) admonition; (P) [Add to Longdo]
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]
訓戒(P);訓誡[くんかい, kunkai] (n,vs) warning; admonition; lesson or a phrase that teaches you not to do something; (P) [Add to Longdo]
訓言[くんげん, kungen] (n) (See 訓辞) admonitory speech; words of admonition [Add to Longdo]
訓告[くんこく, kunkoku] (n,vs) reprimand; admonition [Add to Longdo]
訓辞[くんじ, kunji] (n) admonitory speech (e.g. to students); words of admonition [Add to Longdo]
訓諭[くんゆ, kunyu] (n,vs) (obsc) caution; admonition; warning [Add to Longdo]
自戒[じかい, jikai] (n,vs) self-admonition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admonition
   n 1: cautionary advice about something imminent (especially
      imminent danger or other unpleasantness); "a letter of
      admonition about the dangers of immorality"; "the warning
      was to beware of surprises"; "his final word of advice was
      not to play with matches" [syn: {admonition}, {monition},
      {warning}, {word of advice}]
   2: a firm rebuke [syn: {admonition}, {admonishment}, {monition}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top