ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admonish

AE0 D M AA1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admonish-, *admonish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admonish(vt) แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admonishHe admonished his son for being lazy.
admonishHe admonished them for being noisy.
admonishI admonished him against smoking for the sake of his health.
admonishI admonished him of the danger.
admonishI was admonished against being late.
admonishShe admonished me that I should consult a doctor.
admonishShe admonished the child to be more careful.
admonishThe police admonished him to drive more slowly.
admonishThe teacher admonished his pupils for carelessness.
admonishThe teacher admonished us that we should be silent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งเสีย(v) admonish, See also: exhort, urge, advise, Syn. เตือน, กำชับ, Example: แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่, Thai Definition: บอกให้เข้าใจ
ปากเปียกปากแฉะ(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น, Example: หนุ่มสาวทั้งสามจะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของสังคมดังที่คุณครูแม่เฝ้าพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะ, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ปากเปียก(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น, Example: ฉันได้เตือนเขาจนปากเปียกแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงใคร, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ติง(v) admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai Definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[du] (v) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate  FR: reprocher ; réprimander
ตักเตือน[takteūoen] (v) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach  FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
เตือน[teūoen] (v) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish  FR: avertir ; prévenir ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention ; alarmer
ทักท้วง[thakthūang] (v) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish  FR: protester ; objecter
ติง[ting] (v) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to
ว่า[wā] (v) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task  FR: reprocher ; critiquer
ว่ากล่าว[wāklāo] (v) EN: admonish  FR: réprimander ; admonester

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMONISH AE0 D M AA1 N IH0 SH
ADMONISHED AH0 D M AA1 N IH0 SH T
ADMONISHES AE0 D M AA1 N IH0 SH IH0 Z
ADMONISHING AE0 D M AA1 N IH0 SH IH0 NG
ADMONISHMENT AE0 D M AA1 N IH0 SH M EH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admonish (v) ˈədmˈɒnɪʃ (@1 d m o1 n i sh)
admonished (v) ˈədmˈɒnɪʃt (@1 d m o1 n i sh t)
admonishes (v) ˈədmˈɒnɪʃɪz (@1 d m o1 n i sh i z)
admonishing (v) ˈədmˈɒnɪʃɪŋ (@1 d m o1 n i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] admonish; instruct, #48,269 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
戒飭[かいちょく;かいしょく(ik), kaichoku ; kaishoku (ik)] (n,vs) admonishment; warning [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
固く戒める[かたくいましめる, katakuimashimeru] (v1) to admonish sternly [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P) [Add to Longdo]
尸諌;屍諌[しかん, shikan] (n,vs) admonishing (one's master) at the cost of one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admonish
   v 1: admonish or counsel in terms of someone's behavior; "I
      warned him not to go too far"; "I warn you against false
      assumptions"; "She warned him to be quiet" [syn: {warn},
      {discourage}, {admonish}, {monish}]
   2: warn strongly; put on guard [syn: {caution}, {admonish},
     {monish}]
   3: take to task; "He admonished the child for his bad behavior"
     [syn: {admonish}, {reprove}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top