ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admiration

AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admiration-, *admiration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiration(n) การชื่นชม, See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี, Syn. respect, regard, praise
admiration(n) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirationHe cried in admiration of her performance.
admirationHe has a great admiration for actor Olivier.
admirationHer beauty is the admiration of the whole school.
admirationHe was fixed in admiration.
admirationHe was the admiration of his classmates.
admirationHis skill at skiing is the admiration of us.
admirationI am filled with admiration for your bravery.
admirationI feel admiration for his talent.
admirationI had great admiration for his generosity.
admirationMary gazed at George in admiration.
admirationShe stood in admiration of the garden.
admirationThe object of his admiration shows the kind of person that he would like to be.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสดุดี(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
การสรรเสริญ(n) praise, See also: admiration, commendation, laudation, eulogy, Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ, Ant. การดูถูก, การลบหลู่, Example: ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ, Thai Definition: การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้
ดุษฎี(n) pleasure, See also: admiration, satisfaction, joy, happiness, bliss, Syn. ความยินดี, ความชื่นชม
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
การชื่นชม[kān cheūnchom] (n) EN: admiration  FR: admiration [f]
การยกย่องสรรเสริญ[kān yokyǿng-sansoēn] (n) FR: admiration [f]
ความเลื่อมใส[khwām leūamsai] (n) EN: admiration ; devotion
ทึ่ง[theung] (v) EN: admire ; have admiration ; express admiration

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRATION AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N
ADMIRATIONS AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiration (n) ˌædmərˈɛɪʃən (a2 d m @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
詠嘆;詠歎[えいたん, eitan] (n,vs) exclamation; admiration [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression [Add to Longdo]
感心[かんしん, kanshin] (adj-na,n,vs) admiration; Well done!; (P) [Add to Longdo]
感嘆[かんたん, kantan] (n,vs,adj-no) admiration; wonder; (P) [Add to Longdo]
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n,vs) admiration; astonishment [Add to Longdo]
感服[かんぷく, kanpuku] (adj-na,n,vs) (arch) admiration; Well done! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admiration
   n 1: a feeling of delighted approval and liking [syn:
      {admiration}, {esteem}]
   2: the feeling aroused by something strange and surprising [syn:
     {wonder}, {wonderment}, {admiration}]
   3: a favorable judgment; "a small token in admiration of your
     works" [syn: {admiration}, {appreciation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top