ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administer

AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administer-, *administer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer(vi) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer(vt) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer(vi) ดูแล, See also: ให้บริการ
administer(vt) ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
administer to(phrv) ให้ (บางสิ่ง) กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administerA new principal is administering the school.
administerHis father administers some companies.
administerThe courts administer the law.
administerThe doctor administered medicine to the patient.
administerThe mayor administers the affairs of the city.
administerThe ministry administers the internal affairs.
administerThe Secretary of State administers foreign affairs.
administerWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าราชการ(v) administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
ว่าการ(v) administer, See also: direct things, be in charge, govern, Syn. บริหาร, จัดการ, สั่งการ, Example: สมัยที่การปกครองประเทศยังเป็นระบบจตุสดมภ์ เรามีกรมพระกลาโหมว่าการฝ่ายทหาร, Thai Definition: ดูแลตรวจตราสั่งการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ให้ความยุติธรรม[hai khwām yuttitham] (v, exp) EN: administer justice
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
งำเมือง[ngam meūang] (v, exp) EN: administer a country ; run a country  FR: administrer un pays
ปกครอง[pokkhrøng] (v) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign  FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
ปกครองประเทศ[pokkhrøng prathēt] (v, exp) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country  FR: gouverner un pays

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMINISTER AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0
ADMINISTERS AE0 D M IH1 N IH0 S T ER0 Z
ADMINISTERED AH0 D M IH1 N IH0 S T ER0 D
ADMINISTERING AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administer (v) ˈədmˈɪnɪstər (@1 d m i1 n i s t @ r)
administers (v) ˈədmˈɪnɪstəz (@1 d m i1 n i s t @ z)
administered (v) ˈədmˈɪnɪstəd (@1 d m i1 n i s t @ d)
administering (v) ˈədmˈɪnɪstərɪŋ (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] administered by; under the rule of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand) [Add to Longdo]
応急手当を施す;応急手当てを施す[おうきゅうてあてをほどこす, oukyuuteatewohodokosu] (exp,v5s) to give (a person) first-aid; to administer first aid [Add to Longdo]
管理価格[かんりかかく, kanrikakaku] (n) administered price [Add to Longdo]
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility [Add to Longdo]
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler [Add to Longdo]
国政を司る[こくせいをつかさどる, kokuseiwotsukasadoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc. [Add to Longdo]
司る(P);掌る[つかさどる, tsukasadoru] (v5r,vt) to rule; to govern; to administer; (P) [Add to Longdo]
政を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administer
   v 1: work in an administrative capacity; supervise or be in
      charge of; "administer a program"; "she administers the
      funds" [syn: {administer}, {administrate}]
   2: perform (a church sacrament) ritually; "administer the last
     unction"
   3: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]
   4: give or apply (medications) [syn: {administer}, {dispense}]
   5: direct the taking of; "administer an exam"; "administer an
     oath"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top