ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjacent

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjacent-, *adjacent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent(adj) ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining

English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent angleมุมประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent channelช่องสัญญาณประชิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjacent sideด้านประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent sidesด้านคู่ประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent; adjoiningข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adjacent anglesมุมประชิด, มุมสองมุมที่มีจุดยอดมุมร่วมกัน มีแขนร่วมกันเพียงแขนเดียว และอยู่คนละข้างของแขนร่วม จากรูป    และ    คือมุมประชิด   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjacentFrance is adjacent to Spain.
adjacentI'd like you to get two adjacent rooms.
adjacentMy hometown is adjacent to the ocean.
adjacentMy home town is adjacent to the ocean.
adjacentThe dining hall is directly adjacent to the lobby ... or rather, from where you are it's just three steps away?
adjacentThe lake was adjacent to his house.
adjacentThe post office is adjacent to the library.
adjacentThe stadium is adjacent to the school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างเคียง(adj) adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai Definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
เคียงคู่(adv) closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai Definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่
มุมประชิด(n) supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ข้างเคียง[khāngkhīeng] (adj) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside  FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียง[khieng] (adj) EN: close ; adjacent  FR: contigu ; adjacent ; proche
เคียง[khīeng] (adv) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side  FR: côte à côte
ใกล้[klai] (adj) EN: close ; adjacent ; immediate ; near  FR: proche
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (adj) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity  FR: voisin ; proche ; avoisinant
มุมประชิด[mum prachit] (n, exp) EN: adjacent angle ; supplementary angles  FR: angle adjacent [m]
ประชิด[prachit] (v) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to  FR: s'approcher de
ประชิด[prachit] (adj) EN: adjacent  FR: adjacent
ประตูลม[pratūlom] (n) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJACENT AH0 JH EY1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjacent (j) ˈəʤˈɛɪsnt (@1 jh ei1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, / ] adjacent; next to, #71,983 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Nebenwinkel {m}adjacent angle [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジェイサント;アジェイスント[ajieisanto ; ajieisunto] (adj-f) adjacent [Add to Longdo]
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression [Add to Longdo]
割り判[わりばん, wariban] (n) seal over the edges of adjacent sheets [Add to Longdo]
近海[きんかい, kinkai] (n,adj-no) coastal waters; adjacent seas; (P) [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used) [Add to Longdo]
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent [Add to Longdo]
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard [Add to Longdo]
相接する[あいせっする, aisessuru] (vs-s) to be adjacent (with each other); to neighbor (neighbour); to border [Add to Longdo]
臨空[りんくう, rinkuu] (adj-no,n-pref) airport site; adjacent to airport [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain [Add to Longdo]
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node [Add to Longdo]
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node [Add to Longdo]
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area [Add to Longdo]
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjacent
   adj 1: nearest in space or position; immediately adjoining
       without intervening space; "had adjacent rooms"; "in the
       next room"; "the person sitting next to me"; "our rooms
       were side by side" [syn: {adjacent}, {next}, {side by
       side(p)}]
   2: having a common boundary or edge; abutting; touching; "Rhode
     Island has two bordering states; Massachusetts and
     Conncecticut"; "the side of Germany conterminous with
     France"; "Utah and the contiguous state of Idaho";
     "neighboring cities" [syn: {adjacent}, {conterminous},
     {contiguous}, {neighboring(a)}]
   3: near or close to but not necessarily touching; "lands
     adjacent to the mountains"; "New York and adjacent cities"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 adj
 
 1. (kıs.) adjective, adjacent, adjustment.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top