ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adherence

AH0 D HH IH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adherence-, *adherence*
English-Thai: Longdo Dictionary
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherence(n) การยึดมั่น, See also: การถือมั่น, Syn. attachment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion

English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adherenceการเข้าไปประชิด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยึดมั่น(n) clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตาม[kān tittām] (n) EN: tracking  FR: adhérence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADHERENCE AH0 D HH IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adherence (n) ˈədhˈɪəʳrəns (@1 d h i@1 r @ n s)
adherences (n) ˈədhˈɪəʳrənsɪz (@1 d h i@1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates [Add to Longdo]
Haftgrenze {f}adherence limit; limit of adhesion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリシーに固執[ポリシーにこしつ, porishi-nikoshitsu] (n) adherence to a policy [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
固着[こちゃく, kochaku] (n,vs,adj-no) adherence to; sticking fast; fixation [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
佐幕[さばく, sabaku] (n) adherence to the shogunate [Add to Longdo]
順守(P);遵守[じゅんしゅ, junshu] (n,vs) compliance; adherence (to a set of rules); (religious) observance; (P) [Add to Longdo]
信奉[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P) [Add to Longdo]
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adherence
   n 1: faithful support for a cause or political party or
      religion; "attachment to a formal agenda"; "adherence to a
      fat-free diet"; "the adhesion of Seville was decisive"
      [syn: {attachment}, {adherence}, {adhesion}]
   2: the property of sticking together (as of glue and wood) or
     the joining of surfaces of different composition; "the mutual
     adhesiveness of cells"; "a heated hydraulic press was
     required for adhesion" [syn: {adhesiveness}, {adhesion},
     {adherence}, {bond}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top