ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adequately

AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adequately-, *adequately*, adequate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequately[ADV] อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Great Hall will be adequately heated"ห้องโถงใหญ่จะ be adequately อบอุ่น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
As you adequately put, the problem is choice.อย่างที่คุณพูดนั่นแหละ ปัญหาคือทางเลือก The Matrix Reloaded (2003)
I became your master, but, as your master, I could not adequately fulfill my responsibilities.ข้าเป็นนายพวกเจ้า แต่ข้าไม่สามารถทำหน้าที่รับผิดชอบของข้าได้สมบูรณ์ Episode #1.42 (2006)
expressed concern that Korea is not adequately quarantining,มีความเป็นห่วงว่าเกาหลีอาจมีกำลังไม่เพียงพอ The Host (2006)
Create a vaccine. But even the senator couldn't adequately express the threat G posed to the government.สร้างวัคซีนขึ้นมา แม้แต่ท่านสว.ก็ไม่อาจอธิบายเป็นคำพูด Resident Evil: Degeneration (2008)
...as if the reason for our being there had perhaps not been adequately understood by the American people.กระโจนเข้าใส่ ...ราวกับมีเหตุผลของเราอยู่ที่นั่น เหมือนบางที คนอเมริกันยังไม่เข้าใจดีพอ Frost/Nixon (2008)
Well, if I'm not supporting you adequately, my dear, by all means, feel free to do something about it.ที่รัก ถ้าผมให้เงินคุณใช้จ่ายไม่มากพอ คุณอยากจะหาวิธีแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ เชิญตามสบาย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Did I adequately answer your condescending question?พอใจกับคำตอบผมไหม The Social Network (2010)
At that scale, it will be hard to adequately meet the visitors' expectations.ที่มาตรา มันจะยากที่จะหาผู้ติดต่อที่เราความหวังไว้ Personal Taste (2010)
You're now working 50 hours a week at a job that cannot adequately provide the care...ตอนนี้คุณทำงาน50ชม.ต่อสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงดู Pilot (2012)
Mere words cannot adequately describe the festivities ahead.แค่เพียงคำพูด คงไม่อาจ สรรหามาบรรยายได้ ถึงงานเลี้ยงฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้น Say the Word (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
หอมปากหอมคอ[ADV] adequately, See also: moderately, suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEQUATELY    AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adequately    (a) ˈædɪkwətliː (a1 d i k w @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp,v5k) to explain adequately [Add to Longdo]
適潤[てきじゅん, tekijun] (n,adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants) [Add to Longdo]
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adequately
      adv 1: in an adequate manner or to an adequate degree; "he was
             adequately prepared" [ant: {inadequately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top