ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adequate

AE1 D AH0 K W AH0 T   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adequate-, *adequate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequate[ADJ] พอ, See also: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, Syn. sufficient, satisfactory, Ant. inadequate, insufficient
adequately[ADV] อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adequate diet; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adequate stimulus; stimulus, homologousตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adequateเพียงพอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Great Hall will be adequately heated"ห้องโถงใหญ่จะ be adequately อบอุ่น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ Aladdin (1992)
Of course, we have no objections to cooperating if we feel there's adequate cause.แน่นอนว่าเราจะไม่มีการขัดขากันในการทำงาน ถ้าเราต่างก็มีเหตุผลเพียงพอ Ghost in the Shell (1995)
As you adequately put, the problem is choice.อย่างที่คุณพูดนั่นแหละ ปัญหาคือทางเลือก The Matrix Reloaded (2003)
Please ensure Miss La Roche finds safe passage home. This should be adequate.ส่งคุณลาโรชกลับบ้านด้วย เงินเท่านี้คงพอ Around the World in 80 Days (2004)
I find it perfectly adequate.ฉันว่ามันดีพอทีเดียว Pride & Prejudice (2005)
Chancellor, we do not have the adequate force...ท่านผู้นำครับ เราไม่มีกำลัง คนเพียงพอ... V for Vendetta (2005)
I became your master, but, as your master, I could not adequately fulfill my responsibilities.ข้าเป็นนายพวกเจ้า แต่ข้าไม่สามารถทำหน้าที่รับผิดชอบของข้าได้สมบูรณ์ Episode #1.42 (2006)
expressed concern that Korea is not adequately quarantining,มีความเป็นห่วงว่าเกาหลีอาจมีกำลังไม่เพียงพอ The Host (2006)
And if that informer provides adequate information then that dog of dogs is magically released.และถ้าคนให้ข่าวคนนั้นส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์... . ..ไม่นาน มนต์วิเศษของคนชั่วก็จะถูกปล่อยออกมา RocknRolla (2008)
Create a vaccine. But even the senator couldn't adequately express the threat G posed to the government.สร้างวัคซีนขึ้นมา แม้แต่ท่านสว.ก็ไม่อาจอธิบายเป็นคำพูด Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adequateAn income adequate for one's needs.
adequateDo you have adequate money for the trip?
adequateHe is adequate to the job.
adequateHe is adequate to the post.
adequateHe is quiet adequate to his post.
adequateHe took adequate clothes for a weekend trip.
adequateI suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.
adequateIs your salary adequate to support your family?
adequateIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
adequateShe isn't adequate to the task.
adequateThat threw adequate light on his feelings toward her.
adequateThe national health service was far from adequate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
ความพอ[N] adequateness, See also: sufficiency, Syn. ความพอเพียง, Thai definition: สภาวะที่เหมาะแก่ความต้องการ
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
หอมปากหอมคอ[ADV] adequately, See also: moderately, suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEQUATE    AE1 D AH0 K W AH0 T
ADEQUATE    AE1 D AH0 K W EY2 T
ADEQUATELY    AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adequate    (j) ˈædɪkwət (a1 d i k w @ t)
adequately    (a) ˈædɪkwətliː (a1 d i k w @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant, #5,711 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkulationszinsfuß {m}adequate target rate [Add to Longdo]
hinreichende Sorgfalt {f}adequate care [Add to Longdo]
repräsentative Stichprobeadequate sample [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp,v5k) to explain adequately [Add to Longdo]
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adequate
   adj 1: having the requisite qualities or resources to meet a
       task; "she had adequate training"; "her training was
       adequate"; "she was adequate to the job"; "he was equal
       to the task" [syn: {adequate}, {equal}] [ant:
       {inadequate}, {unequal}]
   2: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the food
     was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food enough"
     [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   3: about average; acceptable; "more than adequate as a
     secretary" [syn: {adequate}, {passable}, {fair to middling},
     {tolerable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top