ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adequacy

AE1 D AH0 K W AH0 S IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adequacy-, *adequacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequacy[N] ความพอเพียง, See also: ความพอเหมาะ, Syn. sufficiency, enough, Ant. insufficiency, deficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adequacy(แอด' ดิเควซี) n. ความเพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adequacyความพร้อม, ความเพียงพอ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEQUACY    AE1 D AH0 K W AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adequacy    (n) ˈædɪkwəsiː (a1 d i k w @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
記述的妥当性[きじゅつてきだとうせい, kijutsutekidatousei] (n) {ling} descriptive adequacy [Add to Longdo]
自己資本比率[じこしほんひりつ, jikoshihonhiritsu] (n) capital adequacy ratio; capital-to-asset ratio [Add to Longdo]
説明的妥当性[せつめいてきだとうせい, setsumeitekidatousei] (n) {ling} explanatory adequacy [Add to Longdo]
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adequacy
   n 1: the quality of being able to meet a need satisfactorily:
      "he questioned the adequacy of the usual sentimental
      interpretation of the Golden Rule" [syn: {adequacy},
      {adequateness}] [ant: {inadequacy}, {inadequateness}]
   2: the quality of being sufficient for the end in view; "he
     questioned the sufficiency of human intelligence" [syn:
     {sufficiency}, {adequacy}] [ant: {deficiency}, {inadequacy},
     {insufficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top