ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adaptation

AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adaptation-, *adaptation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adaptation(n) การปรับตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid

English-Thai: Nontri Dictionary
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการปรับตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation, darkการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationการปรับใช้ [เศรษฐศาสตร์]
Adaptationการปรับตัว [TU Subject Heading]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
adaptationการปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptation, Biologicalการปรับตัวทางชีวภาพ, การปรับตัวทางชีววิทยา [การแพทย์]
Adaptation, Chronicการปรับอย่างเนิบๆ [การแพทย์]
Adaptation, Crossการปรับตัวของการรับรู้รสต่อสารกระตุ้นชนิดอื่น [การแพทย์]
Adaptation, Ocularการปรับสายตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaptationThis film is an adaptation of a novel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดัดแปลง[kān datplaēng] (n) EN: modification ; adaptation  FR: modification [f]
การแก้ไข[kān kaēkhai] (n) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction
การปรับปรุง[kān prapprung] (n) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development  FR: remaniement [m]
การปรับตัว[kān praptūa] (n) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation  FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPTATION AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N
ADAPTATIONS AE2 D AE0 P T EY1 SH AH0 N Z
ADAPTATIONS AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adaptation (n) ˌædæptˈɛɪʃən (a2 d a p t ei1 sh @ n)
adaptations (n) ˌædæptˈɛɪʃənz (a2 d a p t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, / ] adaptation [Add to Longdo]
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, / ] adaptation layer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}; Bearbeitungen {pl}adaptation | adaptations [Add to Longdo]
Adaptation {f}; Anpassung {f} [med.]adaptation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダプテーション[adapute-shon] (n) adaptation [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation [Add to Longdo]
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation [Add to Longdo]
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story) [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adaptation
   n 1: a written work (as a novel) that has been recast in a new
      form; "the play is an adaptation of a short novel" [syn:
      {adaptation}, {version}]
   2: the process of adapting to something (such as environmental
     conditions) [syn: {adaptation}, {adaption}, {adjustment}]
   3: (physiology) the responsive adjustment of a sense organ (as
     the eye) to varying conditions (as of light)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top