ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adamantine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adamantine-, *adamantine*
English-Thai: Nontri Dictionary
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamantine (j) ˌædəmˈæntaɪn (a2 d @ m a1 n t ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adamantine
   adj 1: consisting of or having the hardness of adamant
   2: having the hardness of a diamond
   3: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
     adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
     inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
     intransigent conservative opposed to every liberal tendency"
     [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable}, {intransigent}]

Are you satisfied with the result?Discussions