ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acting

AE1 K T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acting-, *acting*, act
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acting(n) การแสดง, Syn. performing, playing
acting(adj) ที่รักษาการแทน, See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว, Syn. temporary, substitute, substituting, Ant. official, confirmed
acting(adj) เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
coactingvt.,vi. กระทำร่วมกัน,ทำร่วมกัน, See also: coactive adj. ดูcoact coactivity n. ดูcoact
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic

English-Thai: Nontri Dictionary
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Actingชอบเล่นแสดงบทบาทมาก, การกระทำ [การแพทย์]
Acting Insulin, Intermediateอินสุลินที่ออกฤทธิ์ได้ระยะเวลายาวปานกลาง [การแพทย์]
Acting teachersครูสอนการแสดง [TU Subject Heading]
Acting, Rapidออกฤทธิ์เร็ว [การแพทย์]
Acting, Shortมีฤทธิ์อยู่ได้ไม่นาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Acting Second Lieutenant(n, us) ว่าที่้ร้อยตรี
Acting Subbieutant(n, uk) ว่าที่ร้อยตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actingActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
actingAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
actingHe doesn't mean it; he's just acting.
actingHe is acting for the chief director.
actingHe is acting on his own behalf.
actingHe isn't really sad; he's only acting.
actingHer acting is on the level of a professional.
actingHer nature takes more kindly to acting than to any other kind of job.
actingHis acting is far from being perfect.
actingHis acting left nothing to be desired.
actingI am acting for my father.
actingIt seems like that she wasn't acting back then; they were her real feelings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฏศิลป์(n) dancing art, See also: acting art, playing art, Syn. การฟ้อนรำ, นาฏกรรม, Example: ทางวิทยาลัยต้องการครูสอนนาฏศิลป์เป็นจำนวนมาก, Count Unit: ชนิด, แบบ, Thai Definition: ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ, Notes: (สันสกฤต)
การรักษาการ(n) being on duty, See also: acting for, being in charge, Syn. การทำหน้าที่แทน, การปฏิบัติแทน, Example: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, Thai Definition: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
การเล่นละคร(n) performance, See also: acting in the play, Syn. การแสดงละคร, Example: การเล่นละครตั้งแต่เด็กทำให้เขาเป็นคนกล้าแสดงออก
ว่าที่(n) acting (as a higher rank), See also: acting (for), Example: ขณะนี้เขาได้รับยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีประจำกรมตำรวจ, Thai Definition: กระทำหน้าที่ในตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [m]
ปฏิบัติราชการแทน[patibat rātchakān thaēn] (x) EN: acting
ภาคีสัญญา[phākhīsanyā] (n, exp) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory  FR: signataire [m]
ผู้รั้ง[phūrang] (n) EN: acting officer

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTING AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acting (v) ˈæktɪŋ (a1 k t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate, #3,494 [Add to Longdo]
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, ] acting; performing skills, #10,559 [Add to Longdo]
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, ] acting magistrate; temporary official (in former times) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
ぷいと[puito] (adv) (on-mim) acting rudely and suddenly [Add to Longdo]
アクティング[akuteingu] (n) acting [Add to Longdo]
アクティングアウト[akuteinguauto] (n) acting out [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
コンパクト化[コンパクトか, konpakuto ka] (n,vs) compacting [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acting
   adj 1: serving temporarily especially as a substitute; "the
       acting president"
   n 1: the performance of a part or role in a drama [syn:
      {acting}, {playing}, {playacting}, {performing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top