ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acknowledgment

AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acknowledgment-, *acknowledgment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgment(n) การยอมรับ, Syn. acknowledgement
acknowledgment(n) การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgement, appreciation, gratefulness
acknowledgment(n) การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgement
acknowledgment(n) ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgment of debtการรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of right to production of documentsหนังสือรับรองสิทธิในที่ดินแทนโฉนด (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acknowledgmentShe bowed in acknowledgment of their applause.
acknowledgmentShe smiled her acknowledgment.
acknowledgmentWe will include the usual acknowledgments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าวขวัญ(n) mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai Definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
ข้อแก้ตัว(n) old story, See also: acknowledgment of error, excuse, defense, begging pardon, Syn. ข้ออ้าง, คำแก้ตัว, Example: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
ข้อแก้ตัว[khø kaētūa] (n, exp) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon
ข้อแก้ตัว[khøkaētūa] (n) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon  FR: excuse [f] ; justification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKNOWLEDGMENT AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acknowledgment (n) əknˈɒlɪʤmənt (@ k n o1 l i jh m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
自認[じにん, jinin] (n,vs,adj-no) admission; (self-)acknowledgment; (self-)acknowledgement [Add to Longdo]
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P) [Add to Longdo]
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) [Add to Longdo]
請け書;請書[うけしょ, ukesho] (n) written acknowledgement; written acknowledgment; receipt [Add to Longdo]
入力応答[にゅうりょくおうとう, nyuuryokuoutou] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]
入力受理[にゅうりょくじゅり, nyuuryokujuri] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
入力応答[にゅうりょくおうとう, nyuuryokuoutou] acknowledgment [Add to Longdo]
入力受理[にゅうりょくじゅり, nyuuryokujuri] acknowledgment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acknowledgment
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   3: a statement acknowledging something or someone; "she must
     have seen him but she gave no sign of acknowledgment"; "the
     preface contained an acknowledgment of those who had helped
     her" [syn: {acknowledgment}, {acknowledgement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top