ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acknowledge

AE0 K N AA1 L IH0 JH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acknowledge-, *acknowledge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge(vt) ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge(vi) ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
acknowledge(vt) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge(vi) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
acknowledge(vi) ยอมรับ, Syn. accept, recognize
acknowledge(vt) ยอมรับ
acknowledged(adj) เป็นที่ยอมรับ, Syn. accepted, approved
acknowledged(adj) เป็นที่รับรู้, See also: เป็นที่รับทราบ
acknowledge as(phrv) ยอมรับว่าเป็น, See also: ยอมรับ, Syn. accept as
acknowledgement(n) การยอมรับ, Syn. acknowledgment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acknowledgement๑. การตอบรับ๒. กิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ, Example: คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acknowledgementประกาศคุณูปการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิติกรรมประกาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acknowledgeAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
acknowledgeDid you acknowledge his letter?
acknowledgeHe acknowledged his fault.
acknowledgeHe acknowledged his faults.
acknowledgeHe acknowledged it to be true.
acknowledgeHe acknowledged me by lifting his hat.
acknowledgeHe acknowledged my presence with a nod.
acknowledgeHe acknowledge me by raising his hat.
acknowledgeHe didn't acknowledge defeat.
acknowledgeHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
acknowledgeI acknowledged that I want to do strange things.
acknowledgeI acknowledged the receipt of your letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารตอบรับ(n) acknowledgement, Syn. ใบตอบรับ, Example: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า, Thai Definition: เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ(v) acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
รับรู้(v) acknowledge, See also: recognize, be aware of, Syn. รับทราบ, Example: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้
ตอบรับ(v) accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai Definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
รับไหว้(v) return a greeting, See also: acknowledge a salute, Thai Definition: แสดงอัธยาศัยดีตอบ
ยกนิ้ว(v) accept the other's superiority, See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent, Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ, Example: ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้, Thai Definition: ยอมให้เป็นเยี่ยม, Notes: (ปาก)
กิตติกรรมประกาศ(n) acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai Definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
การรับทราบ(n) acknowledgement, Syn. การรับรู้, Example: ผลจากการรับทราบปัญหาของประชาชนโดยตรงทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
ตอบรับ(v) accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai Definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตอบรับ(v) accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai Definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบตอบรับ[bai tøprap] (n, exp) EN: acknowledgement
เอกสารตอบรับ[ēkkasān tøprap] (n, prop) EN: acknowledgement
จดหมายต้อนรับ[jotmāi tønrap] (n, exp) EN: letter of acknowledgement
การรับรู้การเป็นหนี้[kān raprū kān pen nī] (n, exp) EN: acknowledgement of indebtedness
การแสดงความขอบคุณ[kān sadaēng khwām khøpkhun] (n, exp) EN: acknowledgement  FR: reconnaissance [f]
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [f] ; admission [f]
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
รับรอง[raprøng] (v) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize  FR: accueillir ; recevoir
รับรู้[raprū] (v) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of  FR: reconnaître ; admettre
รับทราบ[rapsāp] (v) EN: acknowledge ; be aware ; be informed

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKNOWLEDGE AE0 K N AA1 L IH0 JH
ACKNOWLEDGED AE0 K N AA1 L IH0 JH D
ACKNOWLEDGES AE0 K N AA1 L IH0 JH IH0 Z
ACKNOWLEDGEABLE AE0 K N AA1 L IH0 JH AH0 B AH0 L
ACKNOWLEDGEMENT AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T
ACKNOWLEDGEMENTS AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acknowledge (v) ˈəknˈɒlɪʤ (@1 k n o1 l i jh)
acknowledged (v) ˈəknˈɒlɪʤd (@1 k n o1 l i jh d)
acknowledges (v) ˈəknˈɒlɪʤɪz (@1 k n o1 l i jh i z)
acknowledgement (n) ˈəknˈɒlɪʤmənt (@1 k n o1 l i jh m @ n t)
acknowledgements (n) ˈəknˈɒlɪʤmənts (@1 k n o1 l i jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
アクノリッジ[akunorijji] (n) {comp} acknowledge [Add to Longdo]
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
眼鏡にかなう;眼鏡に適う;眼鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] (n) acknowledge; ACK [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
自他共に許す[じたともにゆるす, jitatomoniyurusu] (exp,v5s) to be generally accepted; to be acknowledged by oneself and others [Add to Longdo]
自認[じにん, jinin] (n,vs,adj-no) admission; (self-)acknowledgment; (self-)acknowledgement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK) [Add to Longdo]
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acknowledge
   v 1: declare to be true or admit the existence or reality or
      truth of; "He admitted his errors"; "She acknowledged that
      she might have forgotten" [syn: {admit}, {acknowledge}]
      [ant: {deny}]
   2: report the receipt of; "The program committee acknowledged
     the submission of the authors of the paper" [syn:
     {acknowledge}, {receipt}]
   3: express recognition of the presence or existence of, or
     acquaintance with; "He never acknowledges his colleagues when
     they run into him in the hallway"; "She acknowledged his
     complement with a smile"; "it is important to acknowledge the
     work of others in one's own writing" [syn: {notice},
     {acknowledge}]
   4: express obligation, thanks, or gratitude for; "We must
     acknowledge the kindness she showed towards us" [syn:
     {acknowledge}, {recognize}, {recognise}]
   5: accept as legally binding and valid; "acknowledge the deed"
   6: accept (someone) to be what is claimed or accept his power
     and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the true
     heir to the throne"; "We do not recognize your gods" [syn:
     {acknowledge}, {recognize}, {recognise}, {know}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top