ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accrue

AH0 K R UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accrue-, *accrue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue(vi) เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
accrue to(phrv) พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accrueAccrued interest will be paid into your account.
accrueBenefits accrue to the community from reconstruction.
accrueInterest accrued from the money left in my savings account.
accrueMany advantages accrue to society from the freedom of speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิ่มมากขึ้น(v) increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ[døkbīa khāng rap] (n, exp) EN: accrued interest receivable
กำไรสะสม[kamrai sasom] (n, exp) EN: accrued profit ; retained earnings
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[khāchaijāi khāng jāi] (n, exp) EN: accrued liabilities
ค้างรับ[khāng rap] (adj) EN: accrued
รายได้ค้างรับ[rāidāi khāng rap] (n, exp) EN: accrued income ; accrued revenue

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUE AH0 K R UW1
ACCRUED AH0 K R UW1 D
ACCRUES AH0 K R UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accrue (v) ˈəkrˈuː (@1 k r uu1)
accrued (v) ˈəkrˈuːd (@1 k r uu1 d)
accrues (v) ˈəkrˈuːz (@1 k r uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits [Add to Longdo]
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation [Add to Longdo]
未収[みしゅう, mishuu] (n,adj-no) accrued; outstanding [Add to Longdo]
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accrue
   v 1: grow by addition; "The interest accrues"
   2: come into the possession of; "The house accrued to the oldest
     son" [syn: {accrue}, {fall}]

Are you satisfied with the result?Discussions