ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accredit

AH0 K R EH1 D IH2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accredit-, *accredit*
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit(vt) แต่งตั้ง, See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้, Syn. authorize, give credentials to, certify
accredit(vt) แต่งตั้งให้เป็นฑูต
accredit(vt) ให้การยอมรับนับถือ, See also: ให้เกียรติว่า
accredit to(phrv) ถือว่าเป็นของ, See also: สมควรเป็นของ
accredit with(phrv) รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accredit๑. ส่งทูตไปประจำ๒. รับทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accredit (an envoy)ส่งผู้แทนทางการทูตไปประจำประเทศอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accredit (an envoy)ส่งผู้แทนทางการทูตไปประจำประเทศอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ หมายถึง การแต่งตั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไปประจำยังประเทศอื่น และมีอำนาจดูแลประเทศนั้นหรือเขตอาณาต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า Accredited Ambassador [การทูต]
Accreditationการรับรองคุณภาพ [TU Subject Heading]
Accreditation (Education)การรับรองคุณภาพทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Accreditionการสำรวจเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrediting amount(n) เงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accreditHe is accredited with the invention.
accreditHe was accredited to the United States to represent Japan.
accreditHe was accredited with these words.
accreditThe invention is accredited to Edison.
accreditThe invention of electric light is accredited to Edison.
accreditThey accredit him with the secret charity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
มอบอำนาจ[møp-amnāt] (v, exp) EN: authorize ; assign authority  FR: accréditer ; mandater

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCREDIT AH0 K R EH1 D IH2 T
ACCREDITED AH0 K R EH1 D IH0 T IH0 D
ACCREDITING AH0 K R EH1 D AH0 T IH0 NG
ACCREDITATION AH0 K R EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N
ACCREDITATIONS AH0 K R EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accredit (v) ˈəkrˈɛdɪt (@1 k r e1 d i t)
accredits (v) ˈəkrˈɛdɪts (@1 k r e1 d i t s)
accredited (v) ˈəkrˈɛdɪtɪd (@1 k r e1 d i t i d)
accrediting (v) ˈəkrˈɛdɪtɪŋ (@1 k r e1 d i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクレジット;アクレディット[akurejitto ; akuredeitto] (vs) accredit [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n,vs,adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) [Add to Longdo]
名取り[なとり, natori] (n) accredited master [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accredit
   v 1: grant credentials to; "The Regents officially recognized
      the new educational institution"; "recognize an academic
      degree" [syn: {accredit}, {recognize}, {recognise}]
   2: provide or send (envoys or embassadors) with official
     credentials
   3: ascribe an achievement to; "She was not properly credited in
     the program" [syn: {accredit}, {credit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top