ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

account book

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -account book-, *account book*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
account bookHe entered up the sum in his account book.
account bookI looked at my bank account book, and happily discovered that I had an extra $50!
account bookThis is my account book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุดบัญชี(n) account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
บัญชี(n) account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[banchī] (n) EN: account ; account book  FR: compte [m] ; livre de compte [m]
สมุดบัญชี[samut banchī] (n, exp) EN: account book ; books of acount  FR: livre comptable [m] ; livre de comptabilité [m]
สมุดเงินฝาก[samut ngoenfāk] (n, exp) EN: account book  FR: livret d'épargne [m]
บช. (บัญชี)[bøchø (banchī)] EN: account ; account book  FR: compte [m] ; livre de compte [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
账本[zhàng běn, ㄓㄤˋ ㄅㄣˇ, / ] account book, #40,994 [Add to Longdo]
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] account book; ledger [Add to Longdo]
簿籍[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 簿] account books; registers; records [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家計簿[かけいぼ, kakeibo] (n) household account book; (P) [Add to Longdo]
会計簿[かいけいぼ, kaikeibo] (n) account book [Add to Longdo]
計算簿[けいさんぼ, keisanbo] (n) account book [Add to Longdo]
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]
大福帳[だいふくちょう, daifukuchou] (n) (Edo-period) account book [Add to Longdo]
帳簿[ちょうぼ, choubo] (n) account book; register; (P) [Add to Longdo]
帳簿に付ける;帳簿につける[ちょうぼにつける, choubonitsukeru] (exp,v1) to enter in an account book [Add to Longdo]
帳面[ちょうめん, choumen] (n) note book; account book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 account book
   n 1: a record in which commercial accounts are recorded; "they
      got a subpoena to examine our books" [syn: {ledger},
      {leger}, {account book}, {book of account}, {book}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top