ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

account

AH0 K AW1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -account-, *account*
English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(n) การคำนวณ, Syn. counting, calculation
account(n) การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
account(vi) ทำรายการบัญชี, See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account(n) บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account(n) บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
account(vt) พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
account(n) รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
account to(phrv) ตอบคำถาม, See also: ตอบ, Syn. answer to
accountant(n) นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accountบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชีผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
account agentตัวแทนเงินเชื่อ มีความหมายเหมือนกับ credit agent [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
account salesใบแจ้งการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountabilityภาระรับผิดชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accountabilityภาระความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting yearปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Account currentบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]
Account dayวันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivableลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable discountedลูกหนี้จากการขายลด [การบัญชี]
Account receivable financingการจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account salesบัญชีรายละเอียดการขายสินค้า [การบัญชี]
Account statedนำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
account receivable(n) ลูกหนี้การค้า
accountability(n) ตรวจสอบได้
accountability(n) ความรับผิดชอบ
accountability(n) สามัญสำนึกในหน้าที่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountAccount for an expenditure.
accountAccrued interest will be paid into your account.
accountA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
accountA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
accountA dry spell accounts for the poor crop.
accountAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
accountAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
accountA madman is not accountable for his actions.
accountAmong natural object, there are many that we can turn to account.
accountAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
accountAnn gave an account of how she had escaped.
accountA politician must always be able to account for money he receives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ/ช(n) account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บช.(n) accounting section, Syn. แผนกบัญชี
บช.(n) account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน(n) account current, See also: A/C
สมุห์บัญชี(n) accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุหบัญชี(n) chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุดบัญชี(n) account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
บัญชี(n) account, Example: เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน, Thai Definition: สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
บัญชี(n) account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
การบัญชี(n) accountancy, Example: เขาทำงานอยู่ฝ่ายการบัญชี, Thai Definition: ระบบการจัดการและควบคุมบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
บัญชี[banchī] (n) EN: account ; account book  FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีเชื่อ[banchī cheūa] (n, exp) EN: charge account ; accounts payable
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีเจ้าหนี้[banchī jaonī] (n, exp) EN: accounts payable
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บัญชีการเงิน[banchī kānngoen] (n, exp) EN: financial accounting
บัญชีขาย[banchī khāi] (n, exp) EN: sales account
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีลูกค้า[banchī lūkkhā] (n, exp) EN: customers' accounts

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUNT AH0 K AW1 N T
ACCOUNTS AH0 K AW1 N T S
ACCOUNT'S AH0 K AW1 N T S
ACCOUNTED AH0 K AW1 N T IH0 D
ACCOUNTING AH0 K AW1 N T IH0 NG
ACCOUNTING AH0 K AW1 N IH0 NG
ACCOUNTANT AH0 K AW1 N T AH0 N T
ACCOUNTEMP AH0 K AW1 N T EH2 M P
ACCOUNTANTS AH0 K AW1 N T AH0 N T S
ACCOUNTANCY AH0 K AW1 N T AH0 N T S IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
account (v) ˈəkˈaunt (@1 k au1 n t)
accounts (v) ˈəkˈaunts (@1 k au1 n t s)
accounted (v) ˈəkˈauntɪd (@1 k au1 n t i d)
accountant (n) ˈəkˈauntənt (@1 k au1 n t @ n t)
accounting (v) ˈəkˈauntɪŋ (@1 k au1 n t i ng)
accountable (j) ˈəkˈountəbl (@1 k ou1 n t @ b l)
accountancy (n) ˈəkˈauntənsiː (@1 k au1 n t @ n s ii)
accountants (n) ˈəkˈauntənts (@1 k au1 n t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit, #2,675 [Add to Longdo]
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting, #2,835 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account, #5,452 [Add to Longdo]
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant, #6,290 [Add to Longdo]
账号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account; username, #7,725 [Add to Longdo]
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] accounting; accountancy, #40,091 [Add to Longdo]
账本[zhàng běn, ㄓㄤˋ ㄅㄣˇ, / ] account book, #40,994 [Add to Longdo]
烂账[làn zhàng, ㄌㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] accounts in a rotten state, #112,407 [Add to Longdo]
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] account book; ledger [Add to Longdo]
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account number [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungsperiode {f}account period [Add to Longdo]
Abnehmer {m}account debtor [Add to Longdo]
Buchungsgebühr {f}account management fee [Add to Longdo]
Gebührenaufstellung {f}account of charges [Add to Longdo]
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records [Add to Longdo]
Kontaktmann {m}account executive [Add to Longdo]
Kontenabsummierung {f}account totalling [Add to Longdo]
Kontenanalyse {f}account analysis [Add to Longdo]
Kontenauswahl {f}account selection [Add to Longdo]
Kontenberechtigung {f}account authorization [Add to Longdo]
Kontenbestandsband {n}account inventory tape [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung {f}account name [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung {f}account title [Add to Longdo]
Kontenbildung {f}account formation [Add to Longdo]
Kontenbuchung {f}account posting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アカウンティング[akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
アカウント[akaunto] (n) account [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
アカウントドメイン[akauntodomein] (n) {comp} account domain [Add to Longdo]
アカウントプランナー[akauntopuranna-] (n) account planner [Add to Longdo]
アカウントポリシー[akauntoporishi-] (n) {comp} account policy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time [Add to Longdo]
アカウント[あかうんと, akaunto] account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 account
   n 1: a record or narrative description of past events; "a
      history of France"; "he gave an inaccurate account of the
      plot to kill the president"; "the story of exposure to
      lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   2: a short account of the news; "the report of his speech"; "the
     story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech
     that was given on the evening news made the governor furious"
     [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write
     up}]
   3: a formal contractual relationship established to provide for
     regular banking or brokerage or business services; "he asked
     to see the executive who handled his account" [syn:
     {account}, {business relationship}]
   4: a statement that makes something comprehensible by describing
     the relevant structure or operation or circumstances etc.;
     "the explanation was very simple"; "I expected a brief
     account" [syn: {explanation}, {account}]
   5: grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected
     on account of its length"; "he tried to blame the victim but
     his success on that score was doubtful" [syn: {score},
     {account}]
   6: importance or value; "a person of considerable account"; "he
     predicted that although it is of small account now it will
     rapidly increase in importance"
   7: a statement of recent transactions and the resulting balance;
     "they send me an accounting every month" [syn: {account},
     {accounting}, {account statement}]
   8: the act of informing by verbal report; "he heard reports that
     they were causing trouble"; "by all accounts they were a
     happy couple" [syn: {report}, {account}]
   9: an itemized statement of money owed for goods shipped or
     services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an
     account of what I owe" [syn: {bill}, {account}, {invoice}]
   10: the quality of taking advantage; "she turned her writing
     skills to good account"
   v 1: be the sole or primary factor in the existence,
      acquisition, supply, or disposal of something; "Passing
      grades account for half of the grades given in this exam"
   2: keep an account of [syn: {account}, {calculate}]
   3: to give an account or representation of in words; "Discreet
     Italian police described it in a manner typically
     continental" [syn: {report}, {describe}, {account}]
   4: furnish a justifying analysis or explanation; "I can't
     account for the missing money" [syn: {account}, {answer for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top