ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accomplish

AH0 K AA1 M P L IH0 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplish-, *accomplish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplish(vt) ทำสำเร็จ, See also: ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล, Syn. complete, perform, reach
accomplishment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
accomplishment(n) งานที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
accomplishment(n) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted, Ant. amateurish, unskilled

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishAccomplishments are a friend in need.
accomplishAccomplish one's mission.
accomplishAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
accomplishAnne will not accomplish anything.
accomplishCome what may, I am determined to accomplish it.
accomplishDid you accomplish the task?
accomplishDid you accomplish your purpose?
accomplishEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
accomplishEven if it takes you three years, you must accomplish your goal.
accomplishFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
accomplishFred told his wife about the goals that who wanted to accomplish.
accomplishHe accomplished his mission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จ(v) finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
ลุล่วง(v) accomplish, See also: finish, achieve, attain, Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง, Ant. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง, Example: เราควรตั้งใจปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ, Thai Definition: เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
สัมฤทธิ์ผล(v) achieve, See also: accomplish, bear fruit, complete, fulfil, Syn. สำเร็จผล, Ant. ล้มเหลว, Example: บริษัทจะดำเนินการสานต่อนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
สำเร็จ(v) succeed, See also: accomplish, complete, Syn. ได้ผล, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ, Example: งานครั้งนี้สำเร็จได้ก็เพราะความสามารถของฝ่ายประชาสัมพันธ์, Thai Definition: ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
เสร็จ(v) succeed, See also: accomplish, complete, Syn. สำเร็จ, Ant. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ, Example: เขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเมื่อคืนนี้ หลังจากที่คร่ำเคร่งมากว่า 6 เดือน, Thai Definition: อย่างทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
เป็นการ(v) succeed, See also: accomplish, complete, Syn. ได้ผล, สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ, Ant. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ
ผลงาน(n) success, See also: accomplishment, achievement, Syn. งาน, Example: ผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ, Count Unit: ชิ้น, เรื่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลสัมฤทธิ์(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai Definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
ผลสำเร็จ(n) success, See also: accomplishment, achievement, attainment, Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ, Example: เธอสามารถคว้ารางวัลดารานำฝ่ายหญิงมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: ผลที่ได้ดังประสงค์
สัมฤทธิ์(v) achieve, See also: accomplish, Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, สัมฤทธิ์ผล, Example: งานต่างๆ สัมฤทธิ์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้เพราะลูกน้องที่ร่วมมือร่วมใจกันทุกคน, Thai Definition: สำเร็จลุล่วงไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[banluphon] (v, exp) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful  FR: réussir
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
ความสำเร็จ[khwām samret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement  FR: succès [m] ; achèvement [m]
กินดิบ[kindip] (v) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish  FR: vaincre sans difficulté
เป็นการ[penkān] (v) EN: succeed ; accomplish ; complete  FR: réaliser ; réussir ; accomplir
ผลสำเร็จ[phonsamret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment  FR: succès [m] ; réussite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLISH AH0 K AA1 M P L IH0 SH
ACCOMPLISHED AH0 K AA1 M P L IH0 SH T
ACCOMPLISHES AH0 K AA1 M P L IH0 SH IH0 Z
ACCOMPLISHING AH0 K AA1 M P L IH0 SH IH0 NG
ACCOMPLISHMENT AH0 K AA1 M P L IH0 SH M AH0 N T
ACCOMPLISHMENTS AH0 K AA1 M P L IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplish (v) ˈəkˈʌmplɪʃ (@1 k uh1 m p l i sh)
accomplished (v) ˈəkˈʌmplɪʃt (@1 k uh1 m p l i sh t)
accomplishes (v) ˈəkˈʌmplɪʃɪz (@1 k uh1 m p l i sh i z)
accomplishing (v) ˈəkˈʌmplɪʃɪŋ (@1 k uh1 m p l i sh i ng)
accomplishment (n) ˈəkˈʌmplɪʃmənt (@1 k uh1 m p l i sh m @ n t)
accomplishments (n) ˈəkˈʌmplɪʃmənts (@1 k uh1 m p l i sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, ] accomplishment; success; attain a result; achievement, #2,754 [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation, #8,507 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] accomplished; elegant, #13,284 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] accomplished; elegant, #42,906 [Add to Longdo]
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, / ] accomplish the whole task at one stroke, #76,289 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ちょこちょこ[chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
アカムプリッシュ;アカンプリッシュ[akamupurisshu ; akanpurisshu] (vs) accomplish [Add to Longdo]
アコンプリッシ;アコンプリッシュ[akonpurisshi ; akonpurisshu] (vs) accomplish [Add to Longdo]
リアライズ[riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
為し終える;為しおえる[なしおえる, nashioeru] (v1,vt) to accomplish; to finish [Add to Longdo]
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplish
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks"
     [syn: {achieve}, {accomplish}, {attain}, {reach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top