ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accompaniment

AH0 K AH1 M P N IH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accompaniment-, *accompaniment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accompaniment(n) สิ่งที่เพิ่มเติม, See also: สิ่งที่เสริมเข้ามา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accompanimentDisease in an accompaniment of famine.
accompanimentFame is not always an accompaniment of success.
accompanimentHe sang to guitar accompaniment.
accompanimentHigh fever is a frequent accompaniment of influenza.
accompanimentI want to sing to his piano accompaniment.
accompanimentShe played the piano accompaniment for a violin solo.
accompanimentThe accompaniments of the war are misery and sorrow.
accompanimentTofu is a good accompaniment for sake.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPANIMENT AH0 K AH1 M P N IH0 M AH0 N T
ACCOMPANIMENT AH0 K AH1 M P N IY0 M AH0 N T
ACCOMPANIMENTS AH0 K AH1 M P N IH0 M AH0 N T S
ACCOMPANIMENTS AH0 K AH1 M P N IY0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accompaniment (n) ˈəkˈʌmpənɪmənt (@1 k uh1 m p @ n i m @ n t)
accompaniments (n) ˈəkˈʌmpənɪmənts (@1 k uh1 m p @ n i m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
アカムパニメント[akamupanimento] (n) accompaniment [Add to Longdo]
アカンパニメント[akanpanimento] (n) accompaniment [Add to Longdo]
アコンパニメント[akonpanimento] (n) accompaniment [Add to Longdo]
音曲[おんぎょく, ongyoku] (n) songs with samisen accompaniment; musical performance [Add to Longdo]
空オケ[からオケ;カラオケ(P), kara oke ; karaoke (P)] (n,adj-no) (uk) (from 空 and オーケストラ) karaoke (singing to taped accompaniment); (P) [Add to Longdo]
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P) [Add to Longdo]
合い方;合方[あいかた, aikata] (n) (musical) accompaniment [Add to Longdo]
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accompaniment
   n 1: an event or situation that happens at the same time as or
      in connection with another [syn: {accompaniment},
      {concomitant}, {attendant}, {co-occurrence}]
   2: a musical part (vocal or instrumental) that supports or
     provides background for other musical parts [syn:
     {accompaniment}, {musical accompaniment}, {backup},
     {support}]
   3: something added to complete or embellish or make perfect; "a
     fine wine is a perfect complement to the dinner"; "wild rice
     was served as an accompaniment to the main dish" [syn:
     {complement}, {accompaniment}]
   4: the act of accompanying someone or something in order to
     protect them [syn: {escort}, {accompaniment}]

Are you satisfied with the result?Discussions