ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accidental

AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accidental-, *accidental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accidental(adj) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental(adj) โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental(n) ผลข้างเคียง
accidental(n) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental causeเหตุบังเอิญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental colourสีอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental deathความตายโดยอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental haemorrhageการตกเลือดอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental hostตัวให้อาศัยโดยบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental inclusion; xenolithหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accidental lightแสงอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental meansวิถีอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Accidental fallsการหกล้ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accidentalAccidentally, the rumor has turned out to be false.
accidentalA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
accidentalColumbus' discovery of America was accidental.
accidentalHe accidentally hit his thumb with the hammer.
accidentalHis rudeness was conscious, not accidental.
accidentalIn short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
accidentalOur meeting was purely accidental.
accidentalOur meeting was quite accidental.
accidentalThat discovery was quite accidental.
accidentalWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยบังเอิญ(adv) accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai Definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเอิญ[bang-oēn] (adj) EN: accidental ; fortuitous  FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เผอิญ[pha-oēn] (adv) EN: by chance ; be accident ; accidentally ; fortunaly  FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[prajūap mǿ] (v, exp) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally
ตายโหง[tāihōng] (n, exp) EN: accidental death  FR: mort accidentale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCIDENTAL AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L
ACCIDENTAL AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L
ACCIDENTALLY AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
ACCIDENTALLY AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accidental (j) ˌæksɪdˈɛntl (a2 k s i d e1 n t l)
accidentally (a) ˌæksɪdˈɛntəliː (a2 k s i d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǒu, ㄡˇ, ] accidental; image; pair; mate, #2,650 [Add to Longdo]
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, ] accidentally; once in a while; very ocassionally, #42,915 [Add to Longdo]
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] accidental exposure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdschluss {m}accidental ground [Add to Longdo]
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death [Add to Longdo]
unkontrolliertes Stichprobenverfahrenaccidental sampling [Add to Longdo]
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょいと[hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっと[hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ふとした[futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
アクシデンタル;アクスィデンタル[akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental [Add to Longdo]
横死[おうし, oushi] (n,vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accidental
   adj 1: happening by chance or unexpectedly or unintentionally ;
       "with an inadvertent gesture she swept the vase off the
       table"; "accidental poisoning"; "an accidental shooting"
       [syn: {accidental}, {inadvertent}]
   n 1: a musical notation that makes a note sharp or flat or
      natural although that is not part of the key signature

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top