ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accessory

AE0 K S EH1 S ER0 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accessory-, *accessory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessory(n) เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
accessory(adj) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, See also: , Syn. additional, extra
accessory(adj) ซึ่งสมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory(n) ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory๑. ผู้สนับสนุนการกระทำผิด (ก. อาญา)๒. อุปกรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory breastเต้านมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory budตาเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accessory canal; branching canal; secondary canalคลองรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory contractสัญญาอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory expensesค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory foramen; lateral foramenรูปลายรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory fruitผลวิสามัญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accessory mineralแร่รอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accessory Glandsต่อมขนาดเล็ก, ต่อมแอ็คเซสซอรี่, ต่อมแอคเซสสอรี [การแพทย์]
Accessory Musclesกล้ามเนื้อช่วยหายใจ [การแพทย์]
Accessory Muscles of Respirationกล้ามเนื้อของระบบหายใจส่วนอื่นๆ, กล้ามเนื้อช่วยการหายใจอื่นๆ [การแพทย์]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accessory(n) เครื่องประดับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessoryHe was arrested as an accessory to the robbery.
accessoryThat glittering accessory doesn't go with your sweatshirt. Try this on!
accessoryThe police hunted for an accessory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง(n) accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai Definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้สมคบ(n) accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai Definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้สมรู้ร่วมคิด(n) accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
เครื่องประกอบ(n) accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
เครื่องเครา(n) accessory, See also: parts, things, Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ, Example: เขาเอาเครื่องเคราสำหรับหากินไปหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของประกอบ[khøng prakøp] (n) EN: accessory ; supplementary item  FR: accessoire [m]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [f] ; ornement [m]
ผู้สมคบ[phūsomkhop] (n) EN: accomplice ; accessory  FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[phū som rū ruam khit] (n) EN: accomplice ; accessory ; conspirator  FR: complice [m]
รู้กัน[rū kan] (v) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory
สมคบคิด[somkhopkhit] (v) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with
ส่วนประกอบ[suanprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part  FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ตัวประกอบ[tūaprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory  FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
อุปกรณ์[uppakøn] (n) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct  FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCESSORY AE0 K S EH1 S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accessory (n) ˈəksˈɛsəriː (@1 k s e1 s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附属品[fù shǔ pǐn, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] accessory, #61,344 [Add to Longdo]
配件挂勾[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] accessory hook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Accessoire {n} | Accessoires {pl}accessory | accessories [Add to Longdo]
Anbaugerät {n}accessory equipment [Add to Longdo]
Nebenanspruch {m}accessory claim [Add to Longdo]
Randwerbung {f}; unterstützende Werbung {f}accessory advertising [Add to Longdo]
Zubehörteil {m}accessory part [Add to Longdo]
Zusatzgerät {n}accessory unit [Add to Longdo]
Zusatzvertrag {m}accessory contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセ[akuse] (n) (abbr) (See アクセサリー) accessory [Add to Longdo]
アクセサリー(P);アクセサリ[akusesari-(P); akusesari] (n) accessory; (P) [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
デスクアクセサリ[desukuakusesari] (n) {comp} desk accessory; DA [Add to Longdo]
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit) [Add to Longdo]
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination [Add to Longdo]
事後従犯[じごじゅうはん, jigojuuhan] (n) accessory after the fact [Add to Longdo]
事後従犯人[じごじゅうはんにん, jigojuuhannin] (n) (See 事後従犯) accessory after the fact [Add to Longdo]
事前従犯[じぜんじゅうはん, jizenjuuhan] (n) accessory before the fact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accessory
   adj 1: aiding and abetting in a crime; "he was charged with
       being accessory to the crime" [syn: {accessary},
       {accessory}]
   2: furnishing added support; "an ancillary pump"; "an adjuvant
     discipline to forms of mysticism"; "The mind and emotions are
     auxiliary to each other" [syn: {accessory}, {adjunct},
     {ancillary}, {adjuvant}, {appurtenant}, {auxiliary}]
   n 1: clothing that is worn or carried, but not part of your main
      clothing [syn: {accessory}, {accoutrement}, {accouterment}]
   2: a supplementary component that improves capability [syn:
     {accessory}, {appurtenance}, {supplement}, {add-on}]
   3: someone who helps another person commit a crime [syn:
     {accessory}, {accessary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top