ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acceptance

AE0 K S EH1 P T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acceptance-, *acceptance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance(n) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance(n) การตอบรับคำเชิญ
acceptance(n) การเต็มใจเชื่อ
acceptance(n) การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance(n) การรับ, See also: การรับเอามา, Syn. receiving, taking
acceptance(n) การเห็นพ้องกับ, See also: การเห็นด้วยกับ, Syn. agreement
acceptance(n) การอดทน, See also: การยอมทน, การทนทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนอง ดู offer and acceptance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance๑. คำสนอง๒. การรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of serviceการรับหมายศาลแทนจำเลย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance rateอัตราการเข้ารับ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ [TU Subject Heading]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptanceHe keeps up an acceptance with her.
acceptanceHis acceptance of the present was regarded as bribery.
acceptanceThe student submitted a paper to an English-language journal, and the result was "conditional acceptance".
acceptanceThe theory will find general acceptance.
acceptanceThose customs found acceptance there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบรับ(n) acceptance, See also: admission, agreement, allowance, Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเห็นชอบ[kān henchøp] (n) EN: acceptance ; approval
การรับรอง[kān raprøng] (n) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[kān raprøng pheūa kaēnā] (n, exp) EN: acceptance for honour
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [f] ; admission [f]
คำสนอง[kham sanøng] (n, exp) EN: acceptance
สุ่มตัวอย่าง[sum tūayāng] (n, exp) EN: acceptance sampling ; random sampling

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCEPTANCE AE0 K S EH1 P T AH0 N S
ACCEPTANCE AH0 K S EH1 P T AH0 N S
ACCEPTANCES AE0 K S EH1 P T AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acceptance (n) ˈəksˈɛptəns (@1 k s e1 p t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmebereich {m}; Gutbereich {m}acceptance region [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung {f}acceptance inspection [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmelinie {f}; Akzeptlinie {f}acceptance line [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmetest {m}acceptance trial [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmezahl {f}acceptance number [Add to Longdo]
Akzeptbank {f}; Wechselbank {f}acceptance house [Add to Longdo]
Akzeptmarkt {m}acceptance market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
アクセプタンス[akuseputansu] (n) acceptance [Add to Longdo]
パブリックアクセプタンス[paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance [Add to Longdo]
引き受け(P);引受け;引受[ひきうけ, hikiuke] (n) undertaking; underwriting; acceptance; (P) [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [Add to Longdo]
玉音放送[ぎょくおんほうそう, gyokuonhousou] (n) (See ポツダム宣言) radio broadcast announcing acceptance of the Potsdam Declaration and the end of the war (recording of Hirohito; broadcast Aug. 15, 1945) [Add to Longdo]
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acceptance
   n 1: the mental attitude that something is believable and should
      be accepted as true; "he gave credence to the gossip";
      "acceptance of Newtonian mechanics was unquestioned for 200
      years" [syn: {credence}, {acceptance}]
   2: the act of accepting with approval; favorable reception; "its
     adoption by society"; "the proposal found wide acceptance"
     [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation}, {espousal}]
   3: the state of being acceptable and accepted; "torn jeans
     received no acceptance at the country club" [ant:
     {rejection}]
   4: (contract law) words signifying consent to the terms of an
     offer (thereby creating a contract)
   5: banking: a time draft drawn on and accepted by a bank [syn:
     {acceptance}, {banker's acceptance}]
   6: a disposition to tolerate or accept people or situations;
     "all people should practice toleration and live together in
     peace" [syn: {toleration}, {acceptance}, {sufferance}]
   7: the act of taking something that is offered; "her acceptance
     of the gift encouraged him"; "he anticipated their acceptance
     of his offer"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top