ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acceptable

AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acceptable-, *acceptable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptable(adj) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable(adj) ที่ยอมรับได้, See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้, Syn. agreeable
acceptable(adj) ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptableDriving after drinking alcohol is not acceptable behavior.
acceptableFlowers are always acceptable.
acceptableHe proposal was not acceptable.
acceptableHis ideas are too radical to be acceptable to most people.
acceptableHis work was acceptable, but far from excellent.
acceptableIn our interpretation, the output data in Table 2 is an acceptable variation of that in Table 1.
acceptableIt is acceptable to mention your job and interests and to ask the other person about his, but be careful not to let the conversation become too personal.
acceptableIt is not acceptable to our moral code.
acceptableIt is sometimes acceptable to resort to violence.
acceptableThe decision was acceptable to us all.
acceptableThis is an acceptable gift to everyone.
acceptableThis plan is acceptable to all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ยอมรับ(adj) acceptable, See also: agreeable, admissible, Syn. เป็นที่ยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสี่ยงที่พอรับได้[kān sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [m]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[khwām sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [m]
ก็ได้[kødāi] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for  FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
พอใช้[phøchai] (adj) EN: fair ; reasonable  FR: acceptable ; passable
พอรับได้[phø rap dāi] (adj) EN: acceptable  FR: acceptable
ราคาพอรับได้[rākhā phø rap dāi] (n, exp) FR: prix acceptable [m]
ยอมไม่ได้[yøm mai dāi] (adj) FR: inacceptable ; inadmissible
ยอมรับได้[yømrap dāi] (adj) EN: acceptable  FR: acceptable
ยอมรับไม่ได้[yømrap mai dāi] (adj) EN: unacceptable  FR: inacceptable

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCEPTABLE AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTABLE AH0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acceptable (j) ˈəksˈɛptəbl (@1 k s e1 p t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, ] acceptable; desirable, #50,126 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level [Add to Longdo]
annehmbares Zuverlässigkeitsniveauacceptable reliability level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なってない[nattenai] (exp) to be unacceptable [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [Add to Longdo]
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity [Add to Longdo]
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory [Add to Longdo]
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acceptable
   adj 1: worthy of acceptance or satisfactory; "acceptable levels
       of radiation"; "performances varied from acceptable to
       excellent" [ant: {unacceptable}]
   2: judged to be in conformity with approved usage; "acceptable
     English usage"
   3: meeting requirements; "the step makes a satisfactory seat"
     [syn: {satisfactory}, {acceptable}]
   4: adequate for the purpose; "the water was acceptable for
     drinking"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top