ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accent

AH0 K S EH1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accent-, *accent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent(n) การเน้น, See also: การเน้นหนัก, Syn. stress, emphasis, weight
accent(n) การเน้นเสียง
accent(n) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
accent(n) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent(vt) เน้น, Syn. stress
accent(vt) ลงเสียงหนัก, See also: ออกเสียงหนัก, Syn. accentuate
accent(n) ลักษณะเฉพาะ
accent(n) สำเนียง, Syn. dialect, speech pattern
accentuate(vt) ทำให้เด่น
accentuate(vt) พูดเน้น, See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น, Syn. stress, accent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; accentuationการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; stress๑. พยางค์เน้น๒. การเน้นพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
accentuationการเน้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accentuation; accentการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accentสำเนียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accentAsk your teacher where to place the accent.
accentHe is a foreigner, as is evident from his accent.
accentHe is from Osaka, as is shown by his accent.
accentHe is good at imitating her Irish accent.
accentHe pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him away.
accentHer accent gave her away.
accentHer striped dress accentuates her slimness.
accentHe speaks English with a German accent.
accentHe speaks English with a strong German accent.
accentHe was a Frenchman, as I discovered from his accent.
accentHe was an American, as I knew from his accent.
accentHe was an Australian, as I knew by his accent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเนียง(n) accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count Unit: สำเนียง, Thai Definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
เสียงหนักเบา(n) stress, See also: accent, accentuation, Example: การฝึกการอ่านขั้นสูงมีหลายอย่าง เช่น ฝึกอ่านออกเสียงหนักเบา ฝึกออกเสียงสระกึ่งมาตรา, Thai Definition: เสียงที่เปล่งโดยเน้นความหนักเบาต่างกัน
ตีนเหยียด(n) name of a Thai vowel, See also: accent mark, Syn. สระอุ, Example: เด็กนักเรียนสมัยปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักตีนเหยียดแล้ว พวกเขารู้จักแต่สระอุ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อเรียกสระอุ
ตีนคู้(n) name of Thai vowel, See also: accent mark, tone, Syn. สระอู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัตวา (–๋)[jattawā] (n) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language)  FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
ลหุ[lahu] (adj) EN: unaccented  FR: non accentué
น้ำเสียง[nāmsīeng] (n) EN: tone ; tone of voice  FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
เน้น[nēn] (v) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to  FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นเสียง[nēn sīeng] (n) EN: accent  FR: accent [m]
เหน่อ[noē] (adj) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites  FR: avec un accent provincial
สำเนียง[samnīeng] (n) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation  FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สำเนียงเปล่ง[samnīeng pleng] (n, exp) EN: accent  FR: accent [m] ; prononciation [f] ; parler [m]
เสียงหนัก[sīeng nak] (n, exp) EN: stress ; accent  FR: accent [m]
เสียงวรรณยุกต์[sīeng wannayuk] (n, exp) FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCENT AH0 K S EH1 N T
ACCENT AE1 K S EH2 N T
ACCENTS AE1 K S EH0 N T S
ACCENTED AE1 K S EH0 N T IH0 D
ACCENTING AE1 K S EH0 N T IH0 NG
ACCENTUATE AE0 K S EH1 N CH UW0 EY0 T
ACCENTUATED AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T IH0 D
ACCENTUATES AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T S
ACCENTUATING AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accent (v) ˈæksˈɛnt (a1 k s e1 n t)
accent (n) ˈæksənt (a1 k s @ n t)
accents (v) ˈæksˈɛnts (a1 k s e1 n t s)
accents (n) ˈæksənts (a1 k s @ n t s)
accented (v) ˈæksˈɛntɪd (a1 k s e1 n t i d)
accenting (v) ˈæksˈɛntɪŋ (a1 k s e1 n t i ng)
accentuate (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪt (@1 k s e1 n ch u ei t)
accentuated (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪtɪd (@1 k s e1 n ch u ei t i d)
accentuates (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪts (@1 k s e1 n ch u ei t s)
accentuating (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪtɪŋ (@1 k s e1 n ch u ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口音[kǒu yīn, ㄎㄡˇ ㄧㄣ, ] accent, #14,040 [Add to Longdo]
腔调[qiāng diào, ㄑㄧㄤ ㄉㄧㄠˋ, / 調] accent, #26,398 [Add to Longdo]
重音[zhòng yīn, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ, ] accent; stress, #52,564 [Add to Longdo]
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] accented syllable; stress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzent {m} | Akzente {pl} | irischer Akzentaccent | accents | Irish accent; brogue [Add to Longdo]
Akzentbuchstabe {m}accent character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent [Add to Longdo]
アクサン[akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサングラーブ[akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
アクサンテギュ[akusantegyu] (n) "acute" accent (fre [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクセント[akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P) [Add to Longdo]
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark [Add to Longdo]
アクセント照明[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accent
   n 1: distinctive manner of oral expression; "he couldn't
      suppress his contemptuous accent"; "she had a very clear
      speech pattern" [syn: {accent}, {speech pattern}]
   2: special importance or significance; "the red light gave the
     central figure increased emphasis"; "the room was decorated
     in shades of grey with distinctive red accents" [syn:
     {emphasis}, {accent}]
   3: the usage or vocabulary that is characteristic of a specific
     group of people; "the immigrants spoke an odd dialect of
     English"; "he has a strong German accent"; "it has been said
     that a language is a dialect with an army and navy" [syn:
     {dialect}, {idiom}, {accent}]
   4: the relative prominence of a syllable or musical note
     (especially with regard to stress or pitch); "he put the
     stress on the wrong syllable" [syn: {stress}, {emphasis},
     {accent}]
   5: a diacritical mark used to indicate stress or placed above a
     vowel to indicate a special pronunciation [syn: {accent},
     {accent mark}]
   v 1: to stress, single out as important; "Dr. Jones emphasizes
      exercise in addition to a change in diet" [syn: {stress},
      {emphasize}, {emphasise}, {punctuate}, {accent},
      {accentuate}]
   2: put stress on; utter with an accent; "In Farsi, you accent
     the last syllable of each word" [syn: {stress}, {accent},
     {accentuate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top