ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accede

AE0 K S IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accede-, *accede*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede(vi) ขึ้นครองอำนาจ, See also: ขึ้นครองราชย์
accede(vi) ลงนามในสนธิสัญญา
accede(vi) เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
accede to(phrv) ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, ยินยอมรับ, Syn. succeed to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accedeAccede to her request.
accedeHe acceded to my proposal.
accedeHe acceded to the office.
accedeShe acceded to our demands.
accedeShe willingly acceded to my request.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอออวย(v) accede, See also: agree, concur, accord, Syn. เออออห่อหมก, เออออ, เห็นด้วย, Ant. คัดค้าน, Thai Definition: พลอยเห็นตามไปด้วย, เห็นดีด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เข้าถึง[khaotheung] (v) EN: access  FR: accéder
ขึ้น[kheun] (v) EN: get on ; get in ; board  FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ลุ[lu] (v) EN: reach ; attain ; arrive at  FR: atteindre ; arriver à ; accéder ; parvenir à
โอนอ่อน[ōn-øn] (v) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield  FR: transiger ; concéder
ผ่านประตู[phān pratū] (v, exp) FR: accéder ; franchir la porte
เสวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
ยอมตาม[yømtām] (v) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord  FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCEDE AE0 K S IY1 D
ACCEDED AE0 K S IY1 D IH0 D
ACCEDES AE0 K S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accede (v) ˈəksˈiːd (@1 k s ii1 d)
acceded (v) ˈəksˈiːdɪd (@1 k s ii1 d i d)
accedes (v) ˈəksˈiːdz (@1 k s ii1 d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, Syn. parvenir, atteindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) [Add to Longdo]
将軍家[しょうぐんけ, shougunke] (n) family positioned to accede to the shogunate [Add to Longdo]
聞き入れる;聞入れる[ききいれる, kikiireru] (v1,vt) to grant (a wish); to accede; to comply with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accede
   v 1: yield to another's wish or opinion; "The government bowed
      to the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
      {accede}, {give in}]
   2: take on duties or office; "accede to the throne" [syn:
     {accede}, {enter}]
   3: to agree or express agreement; "The Maestro assented to the
     request for an encore" [syn: {assent}, {accede}, {acquiesce}]
     [ant: {dissent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top