ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

academic

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -academic-, *academic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academic(adj) ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ, See also: ซึ่งคงแก่เรียน, Syn. schoraly, scholastic
academic(adj) ด้านวิชาการ, See also: ทางวิชาการ
academic(adj) ในทางทฤษฎี, See also: ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
academic(n) อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
academic(adv) ด้านวิชาการ
academician(n) สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic dramaละครปัญญาชน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic freedomเสรีภาพทางวิชาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academicismคตินิยมวิชาการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Academic freedomเสรีภาพทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Academic librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Academic medical centersศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
academicCould you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?
academicDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
academicHe is unable to concentrate on his academic work.
academicHis academic achievements are impressive.
academicHis thoughts are extremely academic.
academicHowever, in America, sports teams are generally chosen by skill, and academic courses by ability.
academicI like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.
academicMore often than not, students prefer club activities to academic classes.
academicMy interest in politics is strictly academic.
academicShe always prides herself on her academic background.
academicThe academically talented students helped others in the classroom.
academicThis revision of Darwin's ideas came under fire from academic positions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาการ(adj) academic, See also: technical, Example: หนังสือที่พิมพ์แจกไปนั้นมีคุณค่าในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิชาการ(n) academic matter, See also: technical matter, Example: ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม, Thai Definition: การที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิทยฐานะ(n) academic standing, Syn. ภูมิรู้, ภูมิปัญญา, Example: ช่วงระยะที่จัดงานบังเอิญประจวบกับงานเทศกาลอบรมวิชาชุดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เสื้อครุย(n) academic gown, See also: gown, Syn. ครุย, Example: เสื้อครุยของมหาวิทยาลัยนี้เป็นสีดำ, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ชื่อเสื้อจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ใช้สวมหรือคลุม ใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ
ปีการศึกษา(n) academic year, See also: school year, Example: สถาบันเอชียตะวันออกศึกษาจะเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีในปีการศึกษา 2545, Count Unit: ปี, Thai Definition: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาทำการสอนในรอบหนึ่งปี
ฝ่ายวิชาการ(n) academic section, See also: technical side, academic administration, technical office, Example: ท่านเข้ามาทำงานวิจัยในฝ่ายวิชาการของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีพ.ศ.2526, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
ภาคศึกษา(n) school year, See also: academic year, Example: ในภาคศึกษาหนึ่งนักศึกษาจะต้องเสียค่าประกันอุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท, Count Unit: ภาค, Thai Definition: ช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนถือเป็น 1 ภาคศึกษา
ทางวิชาการ(adj) academic, Example: การวิจัยทางวิชาการเป็นกิจกรรมทางปัญญา เพื่อค้นหาความจริง
ปริญญา(n) degree, See also: academic degree, Example: วินัยมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม, Thai Definition: นักศึกษาทุกคนที่จบเป็นบัณฑิตต้องขึ้นรับพระราชทานปริญญาที่นี่
ครุย(n) academic gown, Syn. เสื้อครุย, ชุดครุย, Example: บัณฑิตทุกคนต้องใส่ครุยในวันซ้อมใหญ่, Thai Definition: เสื้อจำพวกหนึ่ง ใช้สวมหรือคลุม เพื่อแสดงวิทยฐานะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครุย[khrui] (n) EN: academic gown
เกี่ยวกับวิชาการ[kīokap wichākān] (adj) EN: academic  FR: académique
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักศึกษา[nakseuksā] (n) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate  FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักวิชาการ[nakwichākān] (n) EN: academician ; scholar ; academic
นักวิชาการชาวต่างชาติ[nakwichākān chāo tāngchāt] (n, exp) EN: foreign academic
ปริญญา[parinyā] (n) EN: academic degree ; degree  FR: diplôme universitaire [m] ; titre universitaire [m] ; maîtrise [f]
ปีการศึกษา[pī kānseuksā] (n, exp) EN: academic year  FR: année scolaire [f] ; année académique [f]
ประดับความรู้[pradap khwāmrū] (x) EN: for information ; for academic interest ; as something worth knowing
ราชบัณฑิต[rātchabandit] (n) EN: member of the Royal Institute  FR: académicien [m] ; membre de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACADEMIC AE2 K AH0 D EH1 M IH0 K
ACADEMICS AE2 K AH0 D EH1 M IH0 K S
ACADEMICIAN AE2 K AH0 D AH0 M IH1 SH AH0 N
ACADEMICALLY AE2 K AH0 D EH1 M IH0 K L IY0
ACADEMICIANS AE2 K AH0 D AH0 M IH1 SH AH0 N Z
ACADEMICIANS AH0 K AE2 D AH0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
academic (n) ˌækədˈɛmɪk (a2 k @ d e1 m i k)
academics (n) ˌækədˈɛmɪks (a2 k @ d e1 m i k s)
academicals (n) ˌækədˈɛmɪklz (a2 k @ d e1 m i k l z)
academician (n) ˈəkˌædəmˈɪʃən (@1 k a2 d @ m i1 sh @ n)
academically (a) ˌækədˈɛmɪkliː (a2 k @ d e1 m i k l ii)
academicians (n) ˈəkˌædəmˈɪʃənz (@1 k a2 d @ m i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学术界[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] academic circles; academia, #14,492 [Add to Longdo]
学年[xué nián, ㄒㄩㄝˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] academic year, #18,846 [Add to Longdo]
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, ] academic world; academic circles; academia, #22,674 [Add to Longdo]
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] academic freedom [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}academic | academics [Add to Longdo]
Studienjahr {n}academic year [Add to Longdo]
Wissenschaftlicher Gradacademic rank [Add to Longdo]
Wissenschaftsfach {n}academic discipline [Add to Longdo]
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミシズム[akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミック[akademikku] (adj-na,n) academic; (P) [Add to Longdo]
アカデミックガウン[akademikkugaun] (n) academic gown [Add to Longdo]
アカデミックディスカウント[akademikkudeisukaunto] (n) academic discount [Add to Longdo]
アカデミックパッケージ[akademikkupakke-ji] (n) {comp} academic package [Add to Longdo]
サブソサイエティ[sabusosaietei] (n) sub-society (e.g. of an academic society) [Add to Longdo]
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]
学位[がくい, gakui] (n) (university) degree; (academic) degree; (P) [Add to Longdo]
学科試験[がっかしけん, gakkashiken] (n) examinations in academic subjects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 academic
   adj 1: associated with academia or an academy; "the academic
       curriculum"; "academic gowns"
   2: hypothetical or theoretical and not expected to produce an
     immediate or practical result; "an academic discussion"; "an
     academic question"
   3: marked by a narrow focus on or display of learning especially
     its trivial aspects [syn: {academic}, {donnish}, {pedantic}]
   n 1: an educator who works at a college or university [syn:
      {academician}, {academic}, {faculty member}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top