ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstruse

AH0 B S T R UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstruse-, *abstruse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstruse(adj) ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTRUSE AH0 B S T R UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstruse (j) ˈəbstrˈuːs (@1 b s t r uu1 s)
abstrusely (a) ˈəbstrˈuːsliː (@1 b s t r uu1 s l ii)
abstruseness (n) ˈəbstrˈuːsnəs (@1 b s t r uu1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, / ] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe, #61,942 [Add to Longdo]
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, / ] abstruse; complicated, #76,135 [Add to Longdo]
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, / ] abstruse and unphathomable (成语 saw), #258,646 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] abstruse; profound, #362,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠微[いんび, inbi] (adj-na,n) obscurity; mystery; abstruseness [Add to Longdo]
玄妙[げんみょう, genmyou] (adj-na,n) abstruse; occult; mysterious [Add to Longdo]
難解[なんかい, nankai] (adj-na,n) difficult to understand; unintelligible; abstruse; (P) [Add to Longdo]
難義[なんぎ, nangi] (n) abstruseness; abstruse word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstruse
   adj 1: difficult to penetrate; incomprehensible to one of
       ordinary understanding or knowledge; "the professor's
       lectures were so abstruse that students tended to avoid
       them"; "a deep metaphysical theory"; "some recondite
       problem in historiography" [syn: {abstruse}, {deep},
       {recondite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top