ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstract

AE0 B S T R AE1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstract-, *abstract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract(n) ข้อสรุป, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
abstract(n) ความคิดในทางทฤษฎี
abstract(vt) คิดในเชิงทฤษฎี
abstract(vt) ถอน, See also: ดึง, Syn. withdraw, separate, remove
abstract(adj) ทางทฤษฎี, See also: ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ, Syn. theoretical
abstract(adj) ที่เป็นนามธรรม, Syn. ideal, conceptual
abstract(vt) ลอบเอามา, See also: ขโมย, ล้วงเอา, Syn. steal
abstract(vt) สรุป, Syn. summarize, condense
abstracted(adj) ใจลอย, Syn. absent-minded
abstraction(n) นามธรรม, Syn. idea, concept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstractนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract๑. บทคัดย่อ๒. นามธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract๑. ถอนออกไป, ลอบเอาไป๒. บทคัดย่อ๓. นามธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract๑. นามธรรม๒. บทคัดย่อ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstract algebraพีชคณิตนามธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstract artศิลปะนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract data type (ADT)แบบชนิดข้อมูลนามธรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abstract data type (ADT)แบบชนิดข้อมูลนามธรรม (เอดีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract exampleตัวอย่างนามธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstract expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractบทคัดย่อ / สาระสังเขป เอกสารสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Abstractบทคัดย่อ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractหัวข้อสรุป, บทคัดย่อ [การแพทย์]
Abstractนามธรรม [การแพทย์]
Abstract bulletinวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract journalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract Journalsวารสารบทคัดย่อ [การแพทย์]
Abstract periodicalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract Propertiesคุณสมบัติทางนามธรรม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abstractAbstract art is not to the taste of everyone.
abstractAbstract art is something to feel.
abstractAbstract salt from seawater.
abstractA sudden noise abstracted their attention from the game.
abstractCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.
abstractGoodness is abstract, a kind act is concrete.
abstractHe abstracted a passage from the poem.
abstractHis idea is too abstract to be of practical use to us.
abstractHis notion of welfare is pretty abstract.
abstractHis notion was neither concrete nor abstract.
abstractHis speech is too abstract to understand.
abstractI have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาระสังเขป(n) abstract, Syn. บทคัดย่อ, Example: หนังสือที่ระลึกนี้ได้รวบรวมสาระสังเขปของบทความวารสารทั่วโลกด้านธุรกิจและการจัดการไว้, Thai Definition: เนื้อหาโดยย่อ, ใจความทั้งหมดโดยย่อ
อาการนาม(n) abstract noun, Example: ภาษาไทยในปัจจุบันจะใช้อาการนามมาก, Thai Definition: คำนามที่บอกกิริยาอาการ หรือความปรากฏเป็นต่างๆ ของคน สัตว์ และสิ่งของ
นามธรรม(n) abstract, Ant. รูปธรรม, Example: ความดีความชั่วเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส, ความไม่มีรูป, ความไม่มีตัวตน, การจับต้องไม่ได้
ข้อคัดย่อ(n) abstract, Syn. บทคัดย่อ, Example: บรรณาธิการกำลังรวบรวมข้อคัดย่อที่ผู้วิจัยส่งมา, Thai Definition: ข้อความที่ย่อเอาแต่ใจความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บทคัดย่อ[botkhatyø] (n, exp) EN: abstract ; summary  FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
การย่อ[kān yø] (n) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract  FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
ความคิดรวบยอด[khwāmkhit rūap yøt] (n, exp) EN: concept ; idea ; abstract notion
ไม่มีตัวฅน[mai mī tūaton] (adj) EN: immaterial ; abstract  FR: immatériel ; abstrait
นามธรรม[manōthat nāmmatham] (n, exp) EN: abstract concept  FR: concept abstrait [m]
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
นามธรรม[nāmmatham] (n) EN: abstract ; intangibles  FR: abstraction [f] ; abstrait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTRACT AE0 B S T R AE1 K T
ABSTRACT AE1 B S T R AE2 K T
ABSTRACTS AE1 B S T R AE0 K T S
ABSTRACTED AE1 B S T R AE2 K T IH0 D
ABSTRACTION AE0 B S T R AE1 K SH AH0 N
ABSTRACTIONS AE0 B S T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstract (n) ˈæbstrækt (a1 b s t r a k t)
abstract (v) ˈəbstrˈækt (@1 b s t r a1 k t)
abstracts (n) ˈæbstrækts (a1 b s t r a k t s)
abstracts (v) ˈəbstrˈækts (@1 b s t r a1 k t s)
abstracted (v) ˈəbstrˈæktɪd (@1 b s t r a1 k t i d)
abstracting (v) ˈəbstrˈæktɪŋ (@1 b s t r a1 k t i ng)
abstraction (n) ˈəbstrˈækʃən (@1 b s t r a1 k sh @ n)
abstractedly (a) ˈəbstrˈæktɪdliː (@1 b s t r a1 k t i d l ii)
abstractions (n) ˈəbstrˈækʃənz (@1 b s t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽象[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, ] abstract, #9,442 [Add to Longdo]
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, ] abstract; gist; main points, #35,893 [Add to Longdo]
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] abstract thought; logical thinking, #56,063 [Add to Longdo]
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] abstract algebra [Add to Longdo]
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, / ] abstract word [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszug {m}; Abriss {m} | einen Auszug machen vonabstract | to abstract [Add to Longdo]
Eigentumsnachweis {m}abstract of title [Add to Longdo]
Kontoauszug {m}abstract of account [Add to Longdo]
abstrakte Zahlabstract number [Add to Longdo]
abstrakter Begriffabstract term [Add to Longdo]
reine Mathematik {f}abstract mathematics [Add to Longdo]
unbekanntes Symbol (Zeichen)abstract symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
アブストラクション[abusutorakushon] (n) abstraction [Add to Longdo]
アブストラクト[abusutorakuto] (adj-na,n) abstract (of a paper) [Add to Longdo]
アブストラクトアート[abusutorakutoa-to] (n) abstract art [Add to Longdo]
アブストラクトゲーム[abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] (n) {comp} data abstraction [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] (n) {comp} parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized abstract test suite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstract
   adj 1: existing only in the mind; separated from embodiment;
       "abstract words like `truth' and `justice'" [ant:
       {concrete}]
   2: not representing or imitating external reality or the objects
     of nature; "a large abstract painting" [syn: {abstract},
     {abstractionist}, {nonfigurative}, {nonobjective}]
   3: dealing with a subject in the abstract without practical
     purpose or intention; "abstract reasoning"; "abstract
     science"
   n 1: a concept or idea not associated with any specific
      instance; "he loved her only in the abstract--not in
      person" [syn: {abstraction}, {abstract}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   v 1: consider a concept without thinking of a specific example;
      consider abstractly or theoretically
   2: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   3: consider apart from a particular case or instance; "Let's
     abstract away from this particular example"
   4: give an abstract (of)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top