ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abscond

AE0 B S K AA1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abscond-, *abscond*, abscon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscond(vi) หลบหนี, See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ, Syn. flee, cut and run, fly
abscond from(phrv) แอบหนี, See also: หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
abscond with(phrv) ขโมย, See also: หอบหนี, ลัก, Syn. elope with, go away, go away with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
abscond(vi) หนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abscond๑. หลบหนี๒. หลบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absconding by person released on bailการหลบหนีระหว่างประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absconding debtorลูกหนี้ซึ่งหลบหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abscondHe absconded with the money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
หลบ[lop] (v) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond  FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบหนี[lopnī] (v) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond  FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSCOND AE0 B S K AA1 N D
ABSCONDS AE0 B S K AA1 N D Z
ABSCONDED AE0 B S K AA1 N D AH0 D
ABSCONDING AE0 B S K AA1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abscond (v) ˈəbskˈɒnd (@1 b s k o1 n d)
absconds (v) ˈəbskˈɒndz (@1 b s k o1 n d z)
absconded (v) ˈəbskˈɒndɪd (@1 b s k o1 n d i d)
absconding (v) ˈəbskˈɒndɪŋ (@1 b s k o1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドロン;どろん[doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
拐帯[かいたい, kaitai] (n,vs) absconding with money [Add to Longdo]
持ち逃げ;持逃げ;持逃(io)[もちにげ, mochinige] (n,vs) (1) making off with (something); absconding; (adj-f) (2) stolen; absconded (with) [Add to Longdo]
失跡[しっせき, shisseki] (n,vs) absconding; disappearance; (P) [Add to Longdo]
失踪[しっそう, shissou] (n,vs) absconding; disappearance [Add to Longdo]
出奔[しゅっぽん, shuppon] (n,vs) flight; elopement; running away; absconding [Add to Longdo]
出奔者[しゅっぽんしゃ, shupponsha] (n) absconder [Add to Longdo]
逐電[ちくでん, chikuden] (n,vs) flight; absconding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abscond
   v 1: run away; usually includes taking something or somebody
      along; "The thief made off with our silver"; "the
      accountant absconded with the cash from the safe" [syn:
      {abscond}, {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go
      off}, {make off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top