ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abridge

AH0 B R IH1 JH   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abridge-, *abridge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abridge[VT] ตัดสิทธิ์, See also: ลดทอนสิทธิ์
abridge[VT] ย่อ, See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง, Syn. shorter
abridgement[N] การย่อ, See also: ย่อความ, Syn. reduction, abridgment
abridgement[N] ฉบับย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You guys must be studying the abridged book of ninja fighting.พวกคุณจะต้องเรียนหนังสือย่อของการต่อสู้นินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Like a group of people want to build abridge over the Charles River or something like that.เช่น คนกลุ่มหนึ่งต้องการสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำชาร์ลส์ เป็นต้น The Corporation (2003)
- this evening. - And now, returning with a abridged version of last year's tap-dancing epic,- ค่ำคืนนี้ สวยงามมากเลย High School Musical 2 (2007)
Okay, well, here's the abridged version.โอเค นี่คือแบบย่อๆนะ The Fury of Firestorm (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abridgeAbridge the king's power.
abridgeThis book is abridged from the original.
abridgeThis dictionary is an abridged edition.
abridgeWe ran out of time end had to abridge the interview.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อ[V] shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
คำย่อ[N] abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count unit: คำ, Thai definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
ตัดทอน[V] abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai definition: ทำให้น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete   FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude   FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down   FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise   FR: abréger
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down   FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed   FR: bref

CMU English Pronouncing Dictionary
ABRIDGE    AH0 B R IH1 JH
ABRIDGED    AH0 B R IH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abridge    (v) ˈəbrˈɪʤ (@1 b r i1 jh)
abridged    (v) ˈəbrˈɪʤd (@1 b r i1 jh d)
abridges    (v) ˈəbrˈɪʤɪz (@1 b r i1 jh i z)
abridgement    (n) ˈəbrˈɪʤmənt (@1 b r i1 jh m @ n t)
abridgements    (n) ˈəbrˈɪʤmənts (@1 b r i1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] (n) {comp} abridged version [Add to Longdo]
抄訳[しょうやく, shouyaku] (n,vs) abridged translation [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n,vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P) [Add to Longdo]
端折る[はしおる;はしょる, hashioru ; hashoru] (v5r,vt) to tuck up; to abridge [Add to Longdo]
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce [Add to Longdo]
約める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize [Add to Longdo]
略記法[りゃっきほう, ryakkihou] (n) abridged notation [Add to Longdo]
略文[りゃくぶん, ryakubun] (n) abridged sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abridge
   v 1: reduce in scope while retaining essential elements; "The
      manuscript must be shortened" [syn: {abridge},
      {foreshorten}, {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract},
      {reduce}] [ant: {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand},
      {expatiate}, {exposit}, {expound}, {flesh out},
      {lucubrate}]
   2: lessen, diminish, or curtail; "the new law might abridge our
     freedom of expression"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top