ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abreast

AH0 B R EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abreast-, *abreast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abreast(adj) เคียงข้าง, Syn. side by side, beside, alongside
abreast(adv) เคียงข้าง, See also: เคียงบ่าเคียงไหล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abreastDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
abreastDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.
abreastEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
abreastHe tries to keep abreast of his classmates.
abreastI read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times.
abreastIt is difficult to keep abreast of the international situation these days.
abreastKeep abreast with the times.
abreastShe tried to keep abreast of the latest fashions.
abreastShe tries to keep abreast of the latest fashions.
abreastThe schoolboys marched four abreast.
abreastThe ship was abreast of the shore.
abreastThey walked along the road three abreast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงหน้ากระดาน(adv) abreast, Thai Definition: หันหน้าไปทางเดียวกันโดยเคียงบ่าเคียงไหล่, เดินเรียงไหล่กันไป
หน้ากระดาน(adj) side by side, See also: abreast, Example: พวกเขายืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานคอยรับหน้าอ้ายเสือร้าย, Thai Definition: มีลักษณะเป็นแนวยาวเหมือนแผ่นกระดาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียงหน้ากระดาน[rīengnākradān] (adv) EN: abreast  FR: côte à côte
ตาม[tām] (v) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with  FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de
ทัน[than] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of  FR: rattraper ; rejoindre
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic

CMU English Pronouncing Dictionary
ABREAST AH0 B R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abreast (a) ˈəbrˈɛst (@1 b r e1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, / ] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
比翼[ひよく, hiyoku] (n) wings abreast; single garment made to look double [Add to Longdo]
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P) [Add to Longdo]
並進[へいしん, heishin] (n,vs) keeping pace with; keeping abreast of [Add to Longdo]
並立(P);併立[へいりつ, heiritsu] (n,vs) standing abreast; (P) [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] (n,vs,adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abreast
   adv 1: alongside each other, facing in the same direction
   adj 1: being up to particular standard or level especially in
       being up to date in knowledge; "kept abreast of the
       latest developments"; "constant revision keeps the book
       au courant"; "always au fait on the latest events"; "up
       on the news" [syn: {abreast(p)}, {au courant}, {au fait},
       {up on(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top